Spoorlijn Gent-Zelzate-Terneuzen

Periode 01.01.2019 - 01.01.2022
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent, Terneuzen, Wachtebeke, Zelzate
Aanvrager Provincie Oost-Vlaanderen
Subsidiebedrag 300. 000
Status Lopend

Situering en doelstellingen

Het gebied heeft rechtreeks betrekking op de vier gemeenten Gent, Wachtebeke, Zelzate en Terneuzen en qua mobiliteitsinvloed meer dan waarschijnlijk ook op de aanleunende gemeenten. In Rail Ghent Terneuzen zijn diverse tracés en aftakkingen op linker- en rechteroever op hun mogelijkheden onderzocht. De stadsomgevingen van Gent-Sint-Pieters, Gentbrugge, Gent-Dampoort zijn in het bestaand Vlaams, provinciaal en stedelijk beleid al geselecteerd als te versterken bedrijfssites en woonkernen als Oostakker, Desteldonk, Sint-Kruis-Winkel, Wachtebeke, Zelzate, Westdorpe, Axel, en Terneuzen (Zuid, Roosevelt en Centrum) komen als te onderzoeken multimodale en ontwikkelingspolen naar voor.

 

Hoewel voornamelijk Zelzate een bijzondere plaats zal innemen als waarschijnlijke aantakkingszone met de toekomstige havenspoorlijn Antwerpen-Gent-Zeebrugge. Dit wil echter niet zeggen dat de grenzen van het projectgebied momenteel hard zijn vastgelegd. Zo ordt bij de visievorming rekening gehouden met wat rond het projectgebied ligt. Ook is het mogelijk dat op vraag van gemeenten of andere actoren het projectgebied uitgebreid kan worden, mits hier een consensus over gevormd wordt.

 

Met de fusie van North Sea Port komt de noodzaak en een dynamiek om de gebiedsvisies voor de Gentse en Zeeuwse Kanaalzones nauwer op elkaar te gaan afstemmen veel sterker naar voor. Hierbij zal verder gewerkt worden op eerdere initiatieven hierrond in het kader van Grenzeloze Kanaalzone, waaronder bijgaande werkversie van structuurschets, zoals hierboven aangegeven, liggen ook vanuit diverse andere beleidsplannen al vele bouwstenen voor.  

 

Dit project heeft een dubbel doel op lange termijn. Zo zal het enerzijds zorgen voor een optimale (spoor) ontsluiting van de ruime Kanaalzone Gent-Terneuzen voor personen (afgestemd op goederen), goed ingebed in de ruimere netwerken. Anderzijds zal het de ruimtelijke ontwikkelingen met ruimtelijk rendement die op die (nieuwe) vervoersknooppunten zijn geënt in gang zetten. Het zal eveneens zorgen voor een goede afstemming tussen goederen- en personenvervoer, zodat beide in hun essentie goed functioneren en niet hinderen en maatschappelijke investeringen optimaal kunnen worden ingezet en renderen.

Resultaten

Een van de concrete producten vanuit het strategisch project is een heldere toekomstvisie uitwerken, samen met alle actoren in de ruime regio. Deze grensoverschrijdende toekomstvisie / structuurschets focust op de openbaarvervoersstructuur, maar neemt evident alle relevante ruimten zoals stationsomgevingen en spoorbundels voor goederenvervoer mee en lost mogelijke problemen over het samengaan van goederen- en personenvervoer op (d.m.v. passeersporen en andere maatregelen i.f.v. de coëxistentie van beide). Naast deze structuurschets op meso-niveau werkt het project ook structuurschetsen uit op macro-niveau en op micro-niveau.

 

Eind 2018 werd bij een bezoek van EU-commissaris Bulc aan de kanaalzone het spoorlijnproject L204 als concrete invulling van (Grensland) MIRT/ erkenning als strategisch project uitvoering RSV aangekondigd. Volgende mijlpalen waren:

     - 2019:     start van het project met start projectcoördinator/ voorbereiding project voor nieuwe 

                       CEFF-call (goederen en personen)/ inschuiving 2e fase spoorlijnproject in opmaak

                       volgend meerjarenplan NMBS/ INFRABEL inschuiven in nieuw (Grensland)-MIRT.

     - 2020:     inschuiven uitgewerkt concept en structuurschets in Masterplan Spoorgoederenvervoer

                      afronden deelstructuurschets voor spooraantakkingKkanaalzone aan havenspoorlijn

                      Antwerpen-Gent-Zeebrugge.

     - 2021:     Internationaal symposium voor uitsraling structuurschets en actieplan realisatie eerste

                      quick wins op het terrein en na dit strategisch project:

     - 20XX:    ontdubbeling en doortrekking L204 van Gent tot Zelzate op waterstoftreinen, met

                      bijhorend nieuw station en halteplaatsen.

     - 20YY:     aanleg spoorlijn Zelzate-Terneuzen met bijhorende nieuwe stations en halteplaatsen.

Coördinator:
Veerle De Bock

Adres:

Provincie Oost-Vlaanderen
Gedeputeerde mobiliteit provincie Oost-Vlaanderen
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Tel: +32 9 267 78 10

GSM: +32 497 86 19 65Mail:
Klik hier
Meer info:

Documenten:

Artikel 'Gentse Kanaalzone'