Getestreek - Productief landschap als drager voor een sterke plattelandsregio

Periode 01.06.2017 - 31.10.2020
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Linter, Geetbets, Hoegaarden, Landen, Tienen en Zoutleeuw
Aanvrager Provincie Vlaams-Brabant
Subsidiebedrag 300.000 euro
Status Lopend

Situering en doelstellingen

De Getestreek is gelegen in het zuidoosten van de provincie Vlaams-Brabant en is een regio met heel wat troeven. Eén van de troeven is de open riviervallei met eeuwenoude hagen, weilanden en een rijk cultuurhistorisch erfgoed. Het project situeert zich in Zuid-Hageland en omvat het hele grondgebied van zes gemeenten, met name Linter, Landen, Geetbets, Tienen, Zoutleeuw en Hoegaarden. Deze zes gemeenten startten samen met de provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Natuurpunt en de Boerenbond op 12 juli het strategische project ‘Getestreek – productief landschap als ruimtelijke drager van een sterke plattelandsregio’ op om zo drie jaar lang intens samen te werken aan de versterking van deze plattelandsregio met leefbare dorpen, open ruimte, erfgoed, recreatie en toerisme.

Eén van de doelstellingen van het strategisch project is te komen tot één geïntegreerde gebiedsvisie. De duurzame landschapsvisie zal opgebouwd worden rond vier kernthema’s, namelijk leefbare dorpen, open ruimte, recreatie & toerisme en historisch erfgoed. Daarbij worden verschillende inhoudelijke doelstellingen nagestreefd zoals het vrijwaren van landbouw en het streven naar verwevenheid van landbouw met andere landschappelijke functies waar nodig, het versterken van de bestaande natuurlijke structuur en natuurverbindingen met aandacht voor het uitbouwen van een levend riviersysteem, het behouden en verder herstellen van het waterbergend vermogen van de riviervallei en het verder uitbouwen van de recreatieve en functionele verbindingen. Dit productieve landschap is de ruimtelijke drager voor de gebiedsvisie.

Resultaten

De acties van het project worden gecoördineerd vanuit de vier kernthema’s: leefbare dorpen, open ruimte, recreatie & toerisme en historisch erfgoed.

Binnen het thema leefbare dorpen wil het project een hernieuwd toekomstperspectief bieden voor de stads- en dorpskernen in deze landelijke regio. De nood aan lokale voorzieningen én een duurzame mobiliteit, én het vermijden van verdere ruimtelijke versnippering en de verbinding van de dorpen met het landschap staan hierin centraal. Enerzijds zal er gewerkt worden aan een gebiedsgerichte visie, met een kwalitatief verhaal én een kwantitatief verhaal. Anderzijds zal bekeken worden of er realisaties op terrein of testcases opgestart kunnen worden. Om de bredere bevolking te informeren, sensibiliseren en te bevragen over het thema, worden Getecafés georganiseerd. Deze Getecafés zijn een combinatie van participatieve technieken en lezingen of terreinbezoeken. Dit alles moet bijdragen aan het vormen van een gedragen visie, maar eveneens tot het destilleren van mogelijke gewenste terreinrealisaties. In Tienen ging op 18 mei 2018 een eerste Getecafé door rond collectieve ruimtes, waar Tine De Moor kwam spreken over ‘commons’. Het doel is om het thema leefbare dorpen te koppelen aan wat dit kan betekenen voor burgers en wat zij zouden kunnen doen om hieraan bij te dragen.

Het project wil aan de hand van het thema open ruimte het landschap in de Getestreek versterken door te werken aan een optimale verweving van landschappelijke functies met behoud van de landbouw, versterking van de ecologische waarden en de uitbouw van een levend rivierensysteem gekoppeld aan maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Aangezien waterproblematieken door alle partners werden aangekaart, werd het snel duidelijk dat water het centrale thema zal vormen binnen de werkgroep open ruimte. Onder de paraplu van het strategisch project werkte de expertisegroep rond het thema water hiervoor een projectvoorstel uit met als titel: “water als bondgenoot in de Getestreek: geïntegreerde oplossingen op maat voor Grote en Kleine Gete”. Eind april 2018 werd het projectvoorstel door de jury goedgekeurd, wat het startsein gaf voor het coördinatieteam, de gemeenten en de steden om samen aan de slag te gaan. Tenslotte werd het participatief traject “plattelandsATELIER” gestart om burgers bij het open ruimtethema te betrekken en extra input te laten leveren aan het projectvoorstel Water-Land-Schap (landinrichtingsproject van VLM).

Het project maakt daarnaast werk van de verdere uitbouw van het aanbod aan toeristisch-recreatieve voorzieningen met het oog op de beleving en de versterking van de streekidentiteit en -herkenbaarheid. Zo zal gewerkt worden rond groene en verbonden recreatieve zones. Experten met betrekking tot recreatie en toerisme kunnen zo een belangrijke bijdrage leveren aan de opmaak van een regionaal beeldkwaliteitsplan (lokale ruimtetrajecten). Maar ook binnen het programma Water-Land-Schap kan, binnen de mate van het mogelijke, rekening gehouden worden met recreatie en toerisme.

Het thema erfgoed zet in op de herbestemming en herinvulling van historisch erfgoed. Het erfgoed van de Getestreek, het oude landgebruik, historische dorpjes en streekeigen verhalen vormen immers een interessante basis om de streekidentiteit te versterken. Vanuit de link met ruimtelijke planning (dorpen en open ruimte) zal gekeken worden naar leegstaande vierkantshoeves, kerken en molens en welke (nieuwe) invullingen zij kunnen krijgen.

Ten slotte zet het strategisch project in op communicatie en participatie. Zo worden bezoekers en omwonenden geïnformeerd aan de hand van persberichten, een facebookpagina etc. en werd voor het project een logo ontwikkeld. Daarnaast worden gevarieerde methodes aangereikt om partners, maar ook inwoners, te betrekken. Zoals hierboven reeds vermeld worden Getecafés georganiseerd om tot een breed gedragen landschapsvisie te komen. Het succes ervan toont aan dat deze formule werkt om geïnteresseerde burgers en lokale organisaties bij een integraal en bovenlokaal traject te betrekken. Op 24 mei, tijdens het plattelandsATELIER, werd ook de actie onverGETElijk! gelanceerd. Deze actie is bedoeld om de burgers en bezoekers hun blik te laten delen over de streek aan de hand van postkaarten. De actie is gekoppeld aan de Facebookpagina ‘onverGETElijk!’ waar de mensen hun foto’s, video’s en commentaren kunnen delen.

Coördinator:
Maud Davadan

Adres:

Provincie Vlaams-Brabant

Dienst Ruimtelijke Planning

Provincieplein 1

3010 LEUVEN

tel: +32 16 26 75 90

 Mail:
Klik hier