De Groene Noordrand Brussel

Periode 24.12.2015 - 31.01.2017
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel
Aanvrager Regionaal Landschap Groene Corridor
Subsidiebedrag 299.520
Status Lopend

Situering en doelstellingen

Dit strategisch project beoogt de uitbouw van een duurzaam, leefbaar, beleefbaar en veerkrachtig open ruimte gebied in de Noordrand, met een groen-blauw-oranje netwerk dat zich uitstrekt over het stroomgebied van de Maalbeek.
Een geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak van landschapsherstel, natuurinrichting, ontsluiting voor zachte recreatie en verweving met duurzame landbouw, kan een positief antwoord bieden op actuele en toekomstige dynamieken in en grenzend aan het gebied. Tegenover harde ontwikkelingen zoals de herinrichting van de R0, het nieuwe Eurostadion en andere ontwikkelingen op Parking C aan de Heizel, sneltramlijnen van het Brabantnet, de voortschrijdende verstedelijking etc. worden kwalitatieve zachte groen-blauw-oranje ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus geponeerd.
De dynamiek in de regio, het complexe karakter in ruimte en tijd van de verschillende planningsprocessen en de diversiteit van instrumenten om tot uitvoering te komen (Landinrichting, uitvoering beheersplan Onroerend Erfgoed, flankerende maatregelen in het kader van de afbakening van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel (VSGB), grote investeringsprojecten, reguliere werking van de verschillende overheden, private investeringen….) is van die aard dat er een helikopterzicht en onderlinge afstemming nodig is. Samenwerking tussen de verschillende spelers en schaalniveaus in het gebied is hierbij het sleutelwoord.
Met het project ‘De Groene Noordrand’ wil minister Schauvliege deze uitdaging in de openruimte mee ondersteunen.

Resultaten

Adres:
Meer info: