Regionet Leuven

Periode 01.11.2015 - 01.10.2018
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven, Aarschot, Diest, Tienen, Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort, Tielt-Winge, Holsbeek, Lubbeek, Glabbeek, Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw, Linter, Landen, Hoegaarden, Boutersem, Bierbeek, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse, Bertem, Tervuren, ...
Aanvrager Provincie Vlaams-Brabant
Subsidiebedrag 300.000 euro
Status Lopend

Situering en doelstellingen

Het project Regionet Leuven omvat de vervoerregio van Leuven en komt ruwweg overeen met het gebied tussen het Brussels Gewest en de provincie Limburg.

 

Vlaams-Brabant en de ruime regio rond Leuven staan voor grote demografische en economische uitdagingen, wat onlosmakelijk verbonden is met de groeiende mobiliteitsproblemen waarmee de regio nu al kampt. Het Federaal Planbureau voorspelt voor de Leuvense regio 12% meer inwoners tegen 2030 (minimum scenario). Dit betekent dat de regio afstevent op een toename van 15% tot 30% extra wegverkeer tegen 2030. Om het wegverkeer te stabiliseren op het huidige niveau zouden de verplaatsingen met openbaar vervoer of fiets moeten verdubbelen (en een daling van het wegverkeer met 20%).

 

Regionet Leuven zet daarom in op de uitbouw van een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer en (snelle) fietsverbindingen in de Leuvense regio, als hefboom voor een duurzame ruimtelijke ordening. Concreet wordt voorgesteld om de verwachte bevolkingsgroei hoofdzakelijk te bundelen aan de haltes van hoogwaardige openbaar vervoersassen. De bundeling van woningen en bijhorende voorzieningen binnen deze hoogwaardige openbaar corridors moet zorgen voor de nodige kritische massa voor openbaar vervoer, zodat dit op een economisch verantwoorde manier kan uitgebouwd worden (als tegengewicht voor de huidige autodominantie) en vergroot het draagvlak voor de uitbouw van dagelijkse voorzieningen in de woonkernen. Omwille van de aandacht voor

de inpassing van de regionale openbaarvervoersstructuur in het globale netwerk worden ook

aangrenzende gemeenten over de provinciegrenzen en gewestgrenzen heen meegenomen.

De belangrijkste te onderzoeken corridors zijn:

• Leuven-Kortenberg-Brussel

• Leuven-Tervuren

• Leuven-Mechelen

• Leuven-Aarschot

• Aarschot-Diest

• Leuven-Diest

• Leuven-Tienen

• Leuven-Waver

 

Dit ruimtelijke ontwikkelingsmodel van een hoogdynamische structuur langsheen HOV-assen, impliceert ook dat de huidige ruimtelijke ordening wordt bijgestuurd. In de regio zijn nu reeds voldoende, juridisch als bouwperceel bestemde, percelen voorhanden om de behoefte op lange termijn op te vangen, zij het dat deze veelal op ruimtelijk minder geschikte locaties zijn gesitueerd. De Provincie Vlaams-Brabant, De Stad Leuven, De Lijn Vlaams-Brabant, de NMBS, Interleuven en AWV Vlaams-Brabant verenigen zich rond dit project .

Resultaten

De samenwerking die de partners aangaan voor het project Regionet Leuven heeft een uitgesproken bovenlokaal karakter. Samen onderzoeken ze een nieuwe visie  op het ruimtelijk ontwikkelings - en mobiliteitsbeleid binnen de regio en staan ze ook in voor de voorbereiding ervan. De partners hebben vier sporen vooropgezet, waar simultaan aan gewerkt zal worden:

 

1. De nieuwe ontwikkelingen zijn goed ontsloten met het openbaar vervoer, dat op zijn beurt het vervoerpotentieel (en dus de kostendekking) ziet toenemen.

2. De concentratie van programma rondom haltes vergroot het draagvlak voor lokale voorzieningen binnen de woonkernen, wat de leefkwaliteit vergroot en de verplaatsingsbehoefte reduceert.

3. De verdichting binnen bestaande woonkernen en bedrijvenzones kan de verdere versnippering van de resterende open ruimte voorkomen.

4. De ontwikkelingen rondom de OV‐haltes kunnen bijdragen aan de financiering van de nieuwe OV‐infrastructuur.

 

Om deze interbestuurlijke samenwerking mogelijk te maken werd voorzien in een aangepaste organisatiestructuur met name, de oprichting van een stuurgroep (voorgezeten door de gouverneur van Vlaams-Brabant) en kerngroep dat respectievelijk de strategische en ambtelijke aantsuring verzorgt van het project. De inhoudelijke voorbereiding gebeurt door gebiedsgerichte en thematische (deel-) werkgroepen. Eveneens voorziet de organisatiestructuur voldoende maatschappelijk als strategisch klankbordmomenten.

 

Daarnaast werd er gekeken naar de technische haalbaarheid van de voorstellen en onderzoek gedaan. Vervolgens wordt er voorbereid op de besluitvorming van de regionale visie, de opmaak van een strategisch actieplan en de validatie van quick wins. 

Coördinator:
Stephan Reniers

Adres:

Provincie Vlaams-Brabant
Directie ruimte, dienst ruimtelijke planning
Provincieplein 1
3010 Leuven

Tel: +32 16 26 75 28
GSM: +32 478 95 67 21Mail:
Klik hier