Rivierpark Scheldevallei (Schelde Sterk Merk)

Periode 17.08.2015 - 16.08.2018
Periode 2 01.11.2018 - 01.11.2021
Provincie Oost-Vlaanderen & Antwerpen
Gemeente Berlare, Bornem, Dendermonde, Hamme, Kruibeke, Laarne, Schelle, Melle, Puurs, Sint-Amands, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Willebroek, Zele
Aanvrager Regionaal Landschap Schelde Durme vzw
Subsidiebedrag 300.000 en 300.000 euro
Status Lopend

Situering en doelstellingen

Het project Rivierpark Scheldevallei strekt zich uit van Laarne tot aan de Polders van Kruibeke samen met bovengenoemde gemeenten. De Schelde vormt hierbij de verbindende structuur waarbij openruimtegebieden van de betreffende gemeenten een prominente rol spelen. Belangrijk hierbij zijn de landschappelijke dragers zoals beekvalleien, boscomplexen en kasteeldomeinen. Het project zal tevens de herkenbaarheid en binding met de Schelde en haar getij gebonden bijrivieren versterken.

De missie van het strategisch project is om ruimte te bieden om te leven (wonen, werken) en te beleven (recreëren) in de Scheldevallei tussen Antwerpen en Gent. Dit zal gerealiseerd worden door het ontwikkelen van het Rivierpark Scheldevallei als bovenregionale attractie en ruggengraat van een kwaliteitsvol publiek en privaat buitengebied met als doel het behoud en de ontwikkeling van natuur-,landschaps-en erfgoedwaarden, toeristisch-recreatief medegebruik en agrarische open ruimte voor een duurzame regionale economische ontwikkeling. De groenblauwe ader van de Scheldevallei is structuurbepalend in het centraal deel van Vlaanderen.

Het behoud van open ruimte is in een bijzondere opdracht om plaatsen van rust en ruimte in de stedelijke drukte te bewaren. Het is belangrijk om de voedselproductie op peil te houden. Ook zal er rekening gehouden worden met de steeds veranderende klimaatsveranderingen, wateropslag, waterberging etc.

In termen van het Witboek van BRV zal het Rivierpark Scheldevalllei mee een antwoord bieden op “het terugdringen van het bijkomend ruimtebeslag” en het streven naar een “samenhangende, veerkrachtige open ruimte” vanuit een visie van “geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor samenwerking”.

De Schelderegio heeft reeds vele troeven: centrale ligging in de Vlaamse ruit, talrijke fietsen wandelroutes langs unieke natuurgebieden en cultuurhistorische bezienswaardigheden.

Het Sigmaplan, dat volop in uitvoering is, zal het landschap langs grote delen van de Schelde grondig hertekenen. Naast een forse investering in beveiliging tegen overstromingen krijgt ook waterrijke natuur opnieuw een plaats langs de rivier. Het Sigmaplan heeft een belangrijke voorbeeldfunctie in Vlaanderen en Europa voor wat betreft integraal waterbeheer, natuurherstel en ruimtelijk beleid. Maar ook zachte recreatie krijgt extra kansen. Op maat gesneden infrastructuur wordt in elk gebied ingepast zonder de veiligheids- en natuurdoelstellingen te hypothekeren.

De Schelderegio zal, door bestaande middelen te bundelen, kunnen evolueren tot één aantrekkelijk geheel voor inwoners en bezoekers. Het ‘hinterland’ wordt door dit strategisch project opnieuw verbonden met haar rivier. Steden en gemeenten zullen een hoofdrol spelen bij promotie en onthaal. Zo wordt de Schelde ‘een sterk merk’ dat garant staat voor een kwaliteitsvolle groene infrastructuur in de verstedelijkte Vlaamse ruit.

Drie strategische doelstellingen worden voorop gesteld:
1. het Schelde- en Durme-estuarium als Europese biodiversiteitshotspot, door te streven naar een maximale kwaliteitsverbetering.
2. het Schelde- en Durme-estuarium als toeristisch-recreatieve attractiepoel, door de intrinsieke kwaliteiten van de streek te ontwikkelen en te benutten.
3. Maximaal draagvlak en medeverantwoordelijkheid, door de regio beleefbaar te maken en mensen te betrekken bij de verdere ontwikkeling.

Resultaten

Om van het Rivierpark een duurzaam en langlopend project te maken zal veel aandacht besteed worden aan het verankeren van de visies en de acties. Vier sporen voor die verankering, naast de eerder genoemde realisaties zijn:

Spoor 1: inbedden in de structuren:
Het strategisch project zal bijzondere aandacht besteden aan het inbedden van het Rivierpark in de bestaande structuren en in het bijzonder op het niveau van de deelgebieden. Bij het beëindigen van het strategisch project zal het Rivierpark Scheldevallei opgenomen worden in een toekomstbestendig samenwerkingsverband. Hiermee is de continuïteit gegarandeerd.

Spoor 2: Nestelen in de hoofden en harten
Tijdens de loop van het strategisch project zal het Rivierpark mondjesmaat al voorgesteld worden aan inwoners en bezoekers aan de hand van quick wins en andere realisaties.

De lancering van het Rivierpark als geheel zal gebeuren met een gecoördineerde communicatie en promotie. Het Rivierpark zal hiervoor zijn eigen communicatie ontwikkelen en zal afspraken maken met alle partners voor de promotie via hun kanalen. De landering zal in 2020-2021 plaats vinden voor het einde van het strategisch project en gelijktijdig met de opening van de kastelen in het kader van ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ .

Spoor 3: Samenwerkingsovereenkomst
De samenwerking wordt bezegeld in een samenwerkingsovereenkomst die de afspraken tussen de partijen vastlegt met een definitieve organisatievorm (bestraffing, processen en werkstromen, de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden), interne en externe communicatie en financiële afspraken. Deze overeenkomst zal een binden karakter hebben en de toekomst van het Rivierpark Scheldevallei mee garanderen.

Spoor 4: actieplan/exploitatieplan
Op het einde van het strategisch project zal een plan gemaakt worden met de acties en plannen voor exploitatie voor de verdere toekomst.

Deze verankering van het project is van groot belang omdat het Rivierpark in 2020/2021 voldoende maar nog niet helemaal gerealiseerd zal zijn. Zeker omdat de Sigmawerken in sommige zondes zoals aan de Durme en Bornem nog volop in uitvoering zullen zijn? De afronding van de Sigmawerken is immers gepland tegen 2030.

Coördinator:
Tom Wezenbeek

Adres:


Markt 1
9230 WETTEREN

 

gsm: 0473 94 24 03Mail:
Klik hier