Schelde Sterk Merk

Periode 17.08.2015 - 16.08.2018
Provincie Oost-Vlaanderen & Antwerpen
Gemeente Berlare, Bornem, Dendermonde, Hamme, Kruibeke, Laarne, Schelle, Melle, Puurs, Sint-Amands, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Willebroek, Zele
Aanvrager Regionaal Landschap Schelde Durme vzw
Subsidiebedrag 300.000 euro
Status Lopend

Situering en doelstellingen

Met dit strategisch project willen verschillende spelers uit de Schelderegio tussen Gent en Antwerpen lopende initiatieven beter op elkaar afstemmen om zo samen de Schelderegio op een hoger niveau tillen en de rol van het gebied als trekpleister te versterken.

 

De Schelderegio heeft reeds vele troeven: centrale ligging in de Vlaamse ruit, talrijke fietsen wandelroutes langs unieke natuurgebieden en cultuurhistorische bezienswaardigheden.

 

Het Sigmaplan, dat volop in uitvoering is, zal het landschap langs grote delen van de Schelde grondig hertekenen. Naast een forse investering in beveiliging tegen overstromingen krijgt ook waterrijke natuur opnieuw een plaats langs de rivier. Het Sigmaplan heeft een belangrijke voorbeeldfunctie in Vlaanderen en Europa voor wat betreft integraal waterbeheer, natuurherstel en ruimtelijk beleid. Maar ook zachte recreatie krijgt extra kansen. Op maat gesneden infrastructuur wordt in elk gebied ingepast zonder de veiligheids- en natuurdoelstellingen te hypothekeren.

 

De Schelderegio zal, door bestaande middelen te bundelen, kunnen evolueren tot één aantrekkelijk geheel voor inwoners en bezoekers. Het ‘hinterland’ wordt door dit strategisch project opnieuw verbonden met haar rivier. Steden en gemeenten zullen een hoofdrol spelen bij promotie en onthaal. Zo wordt de Schelde ‘een sterk merk’ dat garant staat voor een kwaliteitsvolle groene infrastructuur in de verstedelijkte Vlaamse ruit.

 

Drie strategische doelstellingen worden voorop gesteld:

1. het Schelde- en Durme-estuarium als Europese biodiversiteitshotspot, door te streven naar een maximale kwaliteitsverbetering.

2. het Schelde- en Durme-estuarium als toeristisch-recreatieve attractiepoel, door de intrinsieke kwaliteiten van de streek te ontwikkelen en te benutten.

3. Maximaal draagvlak en medeverantwoordelijkheid, door de regio beleefbaar te maken en mensen te betrekken bij de verdere ontwikkeling.

 

Het strategisch project wil deze globale doelstellingen omzetten in de volgende operationele  doelstellingen:

1) Vergroten van de landschappelijke kwaliteit van het gebied (Schelde- Durme estuarium) (tegengaan van verrommeling/ versnippering, zorg voor erfgoed en natuur)

2) Een verdere kwalitatieve opschaling van de toeristisch recreatieve ontsluiting

van het gebied (kwalitatief netwerk van wandel- en fietspaden)

3) Verdere uitbouw en stroomlijnen van het bezoekersonthaal en de beheersing

van bezoekersstromen

4) Afstemmen van beheer en inrichting voor natuur, recreatieve infrastructuur en

recreatieve activiteiten

5) Verhogen van de ‘verhaling’ van het gebied ifv de belevingswaarde: op een

kwaliteitsvolle en interactieve manier aan de hand van moderne mogelijkheden.

6) Verhogen van de natuurbeleving van het gebied, rekening houden met de

ecologische draagkracht van het gebied

7) Ambitieuze en goed gedoseerde marketing van de regio

8) Streekbeleving en streekidentiteit verhogen door middel van ondersteuning en

promotie van streekgebonden producten

9) Lokale bevolking sensibiliseren voor de bijzondere kwaliteiten van de regio zodat

inwoners van de regio sterke ambassadeurs worden voor hun eigen streek.

10) Ontwikkelen van een visie op natuur- landbouw- en milieueducatie (NME) voor

het Schelde- Durme-estuarium en de implementatie ervan door het uitvoeren van

concrete NME-projecten

11) Het ontwikkelen van een realisatiegerichte overlegstructuur die eenvoudig is in

organisatie, die het eenheidsgevoel levendig houdt en acties opvolgt en bijstuurt.

Het activeert de kwaliteiten van stakeholders en actoren en zet aan tot

samenwerking dat leidt tot een gemeenschappelijke beeldvorming

Resultaten

Tot nu toe werd er voornamelijk een projectstructuur voor Schelde Sterk Merk uitgezet en een visie en actieplan opgesteld. De projectstructuur bestaat uit een stuurgroep, begleidingsgroep, klankbordgroep, werkgroepen en heeft een projectcoördinator.

 

Als visie wordt de Schelde als blauwe drager gebruikt. Daarnaast worden ook landschap, natuur en bossen mee opgenomen zoals onder andere de Kalkense Meersen en de Polders van Kruibeke. Ook het erfgoed, de woonkwaliteit en de dorpskernen spelen een rol en werden in kaart gebracht. Via toerisme en recreatie wordt het draagvlak nog verbreed. Er is een integrale benadering cartografisch vastgelegd.

 

Het actieplan heeft verschillende acties:

- Samen door een sterk overleg: Schelde Sterk Merk wil zijn strategie uitvoeren door in de eerste plaats samen te werken vanuit een cultuur van samenwerking en niet vanuit een structuur van samenwerking. De cultuur van samenwerking heeft voorrang op de structuren vanuit de vaste overtuiging en ervaring dat door zo te werken we efficiënter en effectiever tot resultaten komen. Daarvoor zijn er bij de start van het strategisch project verschillende overlegstructuren opgericht (Kalkense Meersen & Berlare, Klein-Brabant, Durmevallei, enzovoort). Er wordt ook gewerkt aan de oprichting van vzw Poldersparkschap.

- Samen voor een sterke visie: er wordt gekozen om geen grote visieteksten te formuleren maar visies uit te werken voor concrete doelprojecten, waarbij de visies in samenhang worden ontwikkeld en ook bijdragen aan de ruimtere missie van Schelde Sterk Merk. Projecten met betrekking tot natuur en veiligheid, landschap en erfgoed, en recreatie en toerisme krijgen de voorkeur. Voorbeelden van acties zijn de ontwikkelingen van een rode draad voor het werkgebied, onderbouw voor toeristische ontwikkeling en een visie op logies. Er werd ook onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een Rivierpark Scheldevallei.

- Ruimte om te leven voor mensen, ruimte om te leven voor fauna en flora en ruimte om te beleven. Deze worden op verschillende schalen (lokaal, regionaal, Vlaams en Europees) toegepast. Schelde Sterk. Verschillende acties zijn op touw gezet of nog gepland: onthaalplannen voor Durme, de waterbus, de uitvoering van het onderzoek Hoevetoerisme & Korte keten landbouw, de uitvoering van de onthaalplannen Berlare-Kalkense Meersen, Life Climate Change-project in Schelde-Durme, de realisatie van een Rivierpark Scheldevallei, de uitvoering van openstelling kastelen en ontwikkeling van hun ruime omgeving, de uitbouw van logies met focus op kleinschalige logies en hoevetoerisme enzovoort.

Vervolgens is er ook een eigen huisstijl, logo en website gemaakt voor Schelde Sterk Merk.  

 

De Schelde vormt de rode draad, het water is dus een belangrijk aspect. Met 'strijd met de stroom' wil men in het strategisch project de daarmee rekening houden. De kastelen van vroeger die ontstaan zijn langsheen de Schelde zijn hier een voorbeeld van, maar ook het Sigmaplan en de cultuurlandschappen worden mee in rekening gebracht.

 

Coördinator:
Tom Wezenbeek

Adres:
 

Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw
Hemelstraat 133A
9200 Dendermonde

Tel: +32 473 94 24 03
GSM: +32 473 94 24 03Mail:
Klik hier
Meer info:

Sigmaplan

 

Documenten:

Halfjaarverslag 2017 (2016) ( 6,8 MB)

 

  •