Ragheno Mechelen (Arsenaal)

Periode 01.12.2014 - 01.12.2017
Periode 2 01.07.2020 - 01.07.2023
Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Aanvrager Stad Mechelen
Subsidiebedrag 300.000 en 300.000 euro
Status Lopend

Situering en doelstellingen

Mechelen, gelegen in het midden in de Vlaamse ruit, bezit in het hart van de stad, vlakbij het station en de E19, grote stukken vervuilde braakliggende gronden. Ze vormen een fysieke barrière tussen de stadskern en de wijken errond. Nochtans hebben ze de potentie om uit te groeien tot een volledig nieuwe stadswijk, die stadsdelen verbindt en de stad met nieuwe infrastructuur ontsluit. Deze terreinen kunnen tevens een puzzelstukje vormen in de toekomstige ontwikkeling van de Vlaamse ruit. Het totale projectgebied heeft een oppervlakte van 78 hectare.

 

Steden spelen een belangrijke rol in het opvangen van de bevolkingsgroei en ook Mechelen zal de komende jaren nood hebben aan kwalitatieve woon- en werkgelegenheid. De stad wil voluit de kaart van de stedelijkheid trekken en de resterende open ruimte vrijwaren en ziet daarom de toekomstsite Arsenaal, vlakbij het station, als dé locatie bij uitstek om te verdichten. Er wordt resoluut gekozen voor een multifunctionele wijk met een mix van wonen, bedrijvigheid en kantoren. De wijk biedt ruimte voor een kwalitatieve woonomgeving met beleefbaar groen, horeca, buurtwinkels, een buurtschool, kinderopvang, etc. en wordt tegelijk een plek waar creatieve bedrijven een plaats krijgen. Dit alles vraagt om innovatieve ideeën rond duurzaamheid, verdichting, woontypologieën, sociale mix en leefbaarheid.

Resultaten

Dankzij de eerdere erkenning van het Strategisch Project 'Toekomstsite Arsenaal' door de Vlaamse overheid werd in samenwerking met hogere en lokale overheden en private grondeigenaars al gewerkt op het gebied en is er als resultaat een ambitienota en raamwerkkaart neergelegd.

Door onderhandelingen met de NMBS werd het projectgebied uitgebreid.

 

Ragheno moet een duurzame en slimme wijk worden. Er worden hierbij ambitieuze duurzaamheidsprincipes naar voor geschoven. Alle gebouwen moeten klaar zijn om met elkaar verbonden te worden, zodat ze elkaar en het nutsinfrastructurennetwerk versterken. Er zal onderzocht worden welke collectieve of openbare systemen op het vlak van energieopwekking en -uitwisseling, afvalophaling of water mee met de wijkontwikkeling uitgebouwd kunnen worden. Een ambitieuze parkeernorm en strategie wordt vooropgesteld. 

Gezien de complexiteit is gebleken dat een andere en intensievere aanpak met projectteams en kwaliteitsbewaker noodzakelijk is waarin opmaak masterplan, concrete projectvoorstellen, beeldkwaliteits- en duurzaamheidsprincipes en andere randvoorwaarden als één geheel besproken worden om zo tot één strategie te komen.

Het belang van een goede netwerkstructuur met private partners en betrokken overheden is essentieel voor de voortgang van het project.

Deze geïntegreerde aanpak en verderzetten van de ontwikkelingsstrategie is de grootste inzet van de verderzetting van het strategisch project.

 

Er zijn ook een aantal concrete projecten waarvoor er al een eerste vergunningsaanvraag werd ingediend of nog zal gebeuren. Gezien dit de eerste projecten op Ragheno zijn worden ze beschouwd als voorbeeldprojecten voor de andere toekomstige ontwikkelingen en is het van belang dat de ambities voor Ragheno hierin vervat zijn.

Een supervisor/kwaliteitsbewaker zal deze projecten toetsen aan de ambities van het masterplan.

Het is van belang om de ambities voor Ragheno niet enkel te communiceren maar ook juridisch te verankeren zodat mogelijke kopers op de hoogte zijn van de verwachtingen en randvoorwaarden.

Hiervoor zal er specifiek voor Ragheno een richtlijnennota met de minimale randvoorwaarden en aanbevelingen worden opgemaakt en aangenomen als Beleidsmatige Gewenste Ontwikkeling zoals bedoeld in artikel 4.3.1,§2,2° VCRO alsook een kaderbesluit dat de financiële stedenbouwkundige last bepaalt opgemaakt worden.  

 

De studie voor de Arsenaalverbinding, hoofdontsluitingsweg voor Ragheno, zal samen met AWV aangevat worden.

 

Voor het masterplan zal tijdens deze tweede periode het volgende uitgewerkt worden: een ambitieuze mobiliteitsstrategie en bijhorende parkeerstrategie, een verfijning van het programma en een visie van de toekomstige infrastructuur in de nieuwe wijk.

 

Coördinator:
Sofie Kuylen

Adres:
Stad Mechelen
Afdeling Projecten en planning
Team Stadsontwikkeling
Grote Markt 21
2800 MECHELEN
 
tel: 015 29 78 24   
gsm: 0473 17 17 05
 


Mail:
Klik hier
Meer info:

 

Documenten: