Stadsregio Turnhout

Periode 01.08.2013 - 01.08.2015
Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout, Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar
Aanvrager Stad Turnhout
Subsidiebedrag 200.000 euro
Status Afgerond

Situering en doelstellingen

De stad Turnhout en de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar, die samen de Stadsregio Turnhout vormen, werken aan een geactualiseerde agenda voor ruimtelijke thema’s op het niveau van de stadsregio (mobiliteit, wonen, bedrijventerreinen, recreatie, open ruimte). De gemeentebesturen willen tijdens dit project ook het bestuurlijk overleg rond deze thema’s intensifiëren om te komen tot effectieve realisaties op het terrein. Het project mag zich immers niet beperken tot visievorming, maar moet resulteren in (quick) wins voor de betrokken gemeenten.

Een voorbeeld hiervan is het opzetten van een monitoringsysteem voor wonen en sociale huisvesting. Daarnaast kan er gestart worden met het verbeteren van het openbaar vervoer, de verbindingen voor de zwakke weggebruikers (beide afgestemd op belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen) of de realisatie van grotere projecten zoals de inrichting van een Stadsbos.

Resultaten

De stad Turnhout en de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar zullen werken aan een geactualiseerde agenda voor ruimtelijke thema's op het niveau van de stadsregio: mobiliteit, wonen, bedrijventerreinen, recreatie en open ruimte. De gemeentebesturen willen tijdens dit project ook het bestuurlijk overleg rond deze thema's intensifiëren om te komen tot effectieve realisaties op het terrein.

 

Het project krijgt ondersteuning van de Vlaamse overheid (departement Omgeving) en omvat vier fasen:

1. Inventarisatie en analyse

Het project voorziet vooreerst in een grondige analyse van het GRUP regionaalstedelijk gebied Turnhout. De visie en het actieplan die inmiddels dateren van 2004 zullen worden geëvalueerd en aangevuld met recente bovenlokale ontwikkelingen en nieuwe inzichten op diverse beleidsniveaus.

De inventarisatie en analyse van de acties uit het uitvoeringsprogramma zijn per gemeente doorgesproken en globaal behandeld. Een resultaat ervan uit zich in de 10 hefbomen die voorgesteld zijn. De bedoeling is om de hefbomen in een uitvoeringsprogramma uit te werken. Hiermee is tevens de basis voor een langetermijnvisie gelegd. Aan de hand van een historische benadering van de regio is er op zoek gegaan naar de meest verbindende elementen tussen de vier gemeenten. Uiteindelijke doel is de opbouw van een stadsregionale identiteit als sluitstuk van de ambities van de vier dragende besturen.

 

2. Opmaak nieuwe stadsregionale agenda

Op basis van bovenstaande analyse en reflectie, moet er een geactualiseerde en gecoördineerde stadsregionale agenda tot stand komen inzake ruimtelijke ordening.

 

3. Uitvoering deelprojecten

Het moet resulteren in (quick) wins voor de betrokken gemeenten. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van een monitoringsysteem voor wonen en sociale huisvesting. Daarnaast kan er gestart worden met het verbeteren van het openbaar vervoer, de verbindingen voor de zwakke weggebruikers (beide afgestemd op belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen) of de realisatie van grotere projecten zoals de inrichting van een Stadsbos. Op vlak van lokale economie werd onder impuls van stad Turnhout stadsregionaal een dossier opgemaakt in het kader van de oproep Ondernemersvriendelijke Gemeente. Een Horeca Innovatie Coach zal worden ingezet van 2015 tot 2018 om bestaande en toekomstige horeca-uitbaters te ondersteunen op vlak van innovatie met de focus op streekidentiteit en streekproducten. Op 1 januari 2015 ging dit project concreet van start.

 

4. Versterken van het bestuurlijk overleg inzake ruimtelijke planning

Een projectstructuur zal instaan voor het goede verloop van het project, met deelname van mandatarissen, ambtenaren en medewerkers van de Stadsregio Turnhout. Ook het middenveld, de private sector of burgers zullen worden geconsulteerd. De projectstructuur dient een duurzaam karakter aan te nemen, zodat aan het eind van het project een gecoördineerd bestuurlijk overleg bestaat inzake ruimtelijke ordening op stadsregionaal niveau. Op vlak van samenwerking is de werking van het conceptteam geëvalueerd en bijgestuurd. Daarnaast werd er in de schoot van het dagelijks bestuur een denkoefening gemaakt met betrekking tot een efficiënter overleg- en besluitvormingsmodel. Ook werd beslist om de werking van de OCMW's (en de ruimtelijke effecten daarvan) mee te integreren in de strategische ruimtelijke planning.

Coördinator:
Marc Boeckx

Adres:

Stadsregio Turnhout
Campus Blairon 442

2300 TURNHOUT

tel: +32 14 88 92 55

gsm: +32 493 56 03 14Mail:
Klik hier