REKOVER+ (Regio Kortrijk & Openbaar Vervoer)

Periode 01.09.2011 - 01.09.2014
Periode 2 01.03.2016 - 01.03.2019
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Harelbeke, Kortrijk, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem
Aanvrager Intercommunale Leiedal
Subsidiebedrag 160.000 en 300.000 euro
Status Lopend

Situering en doelstellingen

Afgelopen twee jaar werd in het strategisch project REKOVER (eerste subsidieperiode 2011-2014), gewerkt aan een vernieuw(en)de aanpak voor de stedelijke regio Kortrijk. De belangrijkste bouwstenen voor een nieuwe regionale ruimtelijke visie werden reeds gelegd: de ruimtemonitor wonen, de visie ruimtelijk-economische structuur, de ruimtemonitor ondernemen, het spoorrapport en de visie openbaar vervoer regio Kortrijk, de projecten Groene Sporen, WArmer Wonen, Kameleon,... De stedelijke regio Kortrijk werd ook meegenomen in het kader van de relance van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waarbij verschillende beleidsaanbevelingen en quick-wins werden geformuleerd:

- versterken van kernen en openbaar vervoersknooppunten

- kwalitatief verankeren van de regio aan het blauwgroene netwerk

- bundelen van bovenlokale programma's in regionale hubs

 

 In het vervolgtraject van REKOVER+ wordt de regionale visievorming nog aangevuld (ondermeer visievorming woonuitbreidingsgebieden en watergebonden bedrijvigheid) en wordt de synthese ingebed in de toekomstige planningskaders.

 

Vanuit een strategische aanpak worden de regionale visievorming in de realisatie van een selectief aantal ruimtelijke deelprojecten in relatie tot de visie regio Kortrijk & openbaar vervoer geïntegreerd. Hierbij worden zowel enkele strategische stationsomgevingen op de verstedelijkte Leielijn (nl. Wervik, Menen, Wevelgem, Kortrijk, Harelbeke en Waregem), als ook enkele “regionale hubs”, zoals Hoog Kortrijk, Kortrijk-Oost en de omgeving van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem beoogd. Dit project REKOVER+ brengt opnieuw de verschillende bestuursniveaus en partners samen. De voortgang in de verschillende werksporen en activiteiten worden hierna beknopt toegelicht.

Resultaten

De voorgaande subsidieperiode van het strategisch project REKOVER is afgelopen. Er werd gewerkt op verschillende schaalniveau's.

 

Grensoverschrijdende schaal: Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Het grensoverschrijdend stedelijk netwerk Kortrijk-Rijsel-Roubaix-Tourcoing-Moeskroen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt gesitueerd binnen de werking van Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. De Eurometropool focust op drie assen:  het ontwikkelen van het socio-economisch potentieel, het versterken van de interne mobiliteit /internationale bereikbaarheid en het realiseren van een blauw groene Eurometropool. De focus van het strategisch project REKOVER rond openbaar vervoer geeft mee invulling aan het versterken van de interne mobiliteit binnen de Eurometropool en de grensoverschrijdende mobiliteit vanuit de regio Kortrijk naar Rijsel  met het HST-station van Lille-Europe als internationale hub naar Londen, Parijs en Zuid-West-Europa.

 

Regionale ruimtelijke visievorming: Afgelopen twee jaar werd gewerkt aan een vernieuw(en)de aanpak voor de stedelijke regio Kortrijk. De belangrijkste bouwstenen voor een nieuwe regionale ruimtelijke visie werden reeds gelegd:

 

- het spoorrapport regio Kortrijk dat een visie omvat op het toekomstige treinaanbod zowel op korte als op langere termijn.

 

- de ruimtemonitor wonen Zuid-West-Vlaanderen, waarbij zowel voor de lokale besturen als voor de Vlaamse overheid enkele belangrijke beleidsaanbevelingen op vlak van ruimte om te wonen werden geformuleerd. Als antwoord op het overaanbod voor wonen, een verdergaande vergrijzing en gezinsverdunning en de sterk verspreide ligging van de nog onbebouwde percelen, wordt thans gestreefd naar kernversterking en het bevriezen of schrappen van woonuitbreidingsgebieden. 

 

- de visie ruimtelijk-economische structuur Zuid-West-Vlaanderen, waarbij voor de bestaande 'paarse' bestemmingen een nieuwe classificatie en ruimtelijke visie werden opgebouwd.

 

- de ruimtemonitor 'ondernemen Zuid-West-Vlaanderen', waarbij werd onderzocht of er bijkomende 'paarse' bestemmingen nodig zijn en welke beleidsaanbevelingen we kunnen formuleren aangaande het creëren van nieuwe bedrijventerreinen.

 

- de vernieuwde visie voor het openbaar vervoer in de regio Kortrijk, waarbij de koppeling werd gemaakt tussen het optimaliseren van het openbaar vervoer en de ruimtelijke ontwikkelingen geënt op het OV-netwerk van REKOVER.

 

Het huidig strategisch project REKOVER + vervolgt het strategisch project REKOVER. Er wordt gewerkt aan een inhoudelijke synthese van de ruimtelijke visievorming voor de regio Zuid-West-Vlaanderen. Momenteel zijn er zes globale ambities voor de regio gesteld, alsook vier ruimtelijke krachtlijnen en een regionaal actieprogramma.

 

Enkele projecten waarrond het strategisch project REKOVER+ werkt is de opmaak van een regionale visie woonuitbreidingsgebieden in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Per woonuitbreidingsgebied werd er een afweging gemaakt en een beleidsvoorstel: ofwel om het gebied te ontwikkelen, ofwel om het gebied te behouden als strategische reserve voor de (middel)langer termijn, ofwel om het gebied te schrappen. In afwachting van een nieuw Vlaams wetgevend kader bereiden enkele steden en gemeenten nieuwe planningsinitiatieven voor om woonuitbreidingsgebieden te bevriezen of te schrappen.

 

Met het projectvoorstel Transport bis wordt een focus gelegd op de uitwerking van een geïntegreerde ruimtelijke-economische watergebonden (bedrijventerreinen)strategie voor West-Vlaanderen. Hiervoor werden drie parallelle sporen gevolgd: een overkoepelende studie "Transport bis" voor de volledige provincie West-Vlaanderen, een meer gedetailleerd onderzoek werd gevoerd voor de regio Zuid-West-Vlaanderen naar de potenties van watergebonden bedrijvigheid in Zuid-West-Vlaanderen. Er moet nog verder woredn afgestemd met de nv Waterwegen en Zeekanaal. Daarnaast werd op vraag van de nv Waterwegen en Zeekanaal een locatie-onderzoek opgemaakt voor een nieuw regionaal overslagcentrum langs het lanaal Bossuit-Kortrijk.

 

Binnen het strategisch project REKOVER+ wordt ook gewerkt aan de opmaak van een gebiedsvisie Wevelgem Ter Biest (potentiële nieuwe IKEA-vestiging). De rol vanuit het strategisch project REKOVER+ focust vooral op het beleidsvoorbereidend onderzoek- en overlegproces. Hierbij wordtzoveel mogelijk relevante informatie & inzichten verzameld én aangeleverd in functie van alle betrokken besturen en ook alle relevante vragen, opmerkingen & input te bundelen.   

Coördinator:
Steven Hoornaert

Adres:

 

 Intercommunale Leiedal

President Kennedylaan 10

8500 Kortrijk

 

Tel: +32 56 24 16 16

GSM: +32Mail:
Klik hier