Reconversie Vilvoorde-Machelen

Periode 01.10.2011 - 01.10.2014
Periode 2 01.10.2015 - 01.10.2018
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Vilvoorde, Machelen
Aanvrager Stad Vilvoorde
Subsidiebedrag 300.000 en 300.000 euro
Status Lopend

Situering en doelstellingen

Het projectgebied van het strategisch project is 250 hectare groot en ligt tussen het kanaal Brussel-Willebroek, het centrum van Vilvoorde, de Woluwelaan en de ring rond Brussel. De oude grootschalige en vervuilende industrie is er grotendeels verdwenen, veel van de gebouwen zijn verouderd en de terreinen zijn verlaten. Gezien de mogelijke grote kosten voor een bodemsanering kwam de herontwikkeling moeizaam op gang, ook al gaat het om een economische toplocatie met schitterende reconversiemogelijkheden.

De ruimtelijke visie voor het gebied is vastgelegd in het strategisch masterplan Vilvoorde-Machelen. In 2009 koos de Vlaamse Regering voor een gemengde ontwikkeling en na een eerste subsidie die voor het deelproject Vilvoorde Watersite bestemd was, werd in 2011 een nieuw strategisch project goedgekeurd dat bijna het volledige reconversiegebied beslaat. Het project heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van dé economische pool in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). Het doel is dan ook om het gebied duurzaam en kwalitatief te (her)ontwikkelen tot een hoogwaardige locatie voor woningen, kantoren, productieruimtes, dienstverlening, handel, horeca en hoogdynamische recreatie. De afstemming van alle initiatieven, de sanering en de ontsluiting zijn voor de ontwikkeling van het geheel cruciaal.

In 2015 werd een tweede subsidieperiode voor het project 'Reconversie Vilvoorde-Machelen' toegekend om de complexiteit van het project verder aan te pakken. Een groot deel van de projecten moeten immers verder vorm krijgen en gecoördineerd worden. In deze tweede subsidieperiode wil men volgende (deel)projecten aanpakken:

  • de watersite met de stadsvernieuwingsprojecten Kanaalpark, 4 Fonteinen en Broek
  • de herwaardering van het gebied Buda - zuidelijk deel watersite
  • de herontwikkeling van de voormalige Renaultfabrieken, de site Saylam, site Van Leeuwen en een verbreding van de Machelenstraat
  • de stationsomgeving van Vilvoorde
  • de CAT-site en omgeving
  • de terreinontwikkeling aan de Kerklaan - Broekstraat
  • infrastructuurprojecten i.f.v. de mobiliteit in het reconversiegebied
  • de planningscontext (GRUP VSGB)

Resultaten

Binnen het strategisch project Vilvoorde-Machelen lopen verschillende deelprojecten. Elk van de deelprojecten heeft een eigen strategie, timing en duur voor realisatie.

Vilvoorde Watersite beoogt de reconversie en ontwikkeling van de verouderde industriële zone tussen het Zeekanaal, Schaarbeeklei, het Brussels Gewest en het centrum van Vilvoorde. Het gebied wordt totaal vernieuwd en er komt ruimte aan het water voor werken, wonen en recreatie. Binnen Watersite zitten de stadsvernieuwingsprojecten Kanaalpark, 4 Fonteinen en Broek vervat. Kanaalpark voorziet een nieuw stadsdeel rond het historische tuchthuis en is in uitvoering. Het openbaar domein werd heraangelegd, het tuchthuis werd gerestaureerd, twee nieuwe meergezinswoningen werden reeds gebouwd en de vergunning werd verkregen voor de realisatie van een volgend gebouw. In het stadsontwikkelingsproject 4 Fonteinen werd een eerste gebouw ’t Sas afgewerkt waardoor de eerste bewoners in de loop van de zomer van 2017 in het gebied konden intrekken. Ook de eerste fase van het nieuwe Broekplein en de heraangelegde Steenkaai is afgewerkt. Een vergunning voor een tweede gebouw is aangevraagd, de vergunning voor de bouw van een school is in voorbereiding en de heraanleg van de Zenne-oevers en de Sluisstraat staat gepland voor het najaar van 2018. Gelijktijdig wordt het masterplan van 4 Fonteinen geactualiseerd met het oog op een kwalitatiever en duurzamer ontwikkeling. Voor het stadsvernieuwingsproject Broek tenslotte wordt voornamelijk ingezet op de versterking van de bestaande bewoning in het gebied. Zo werd op een braakliggend terrein centraal in de buurt een tijdelijke buurttuin ingericht die in september 2017 feestelijk geopend werd. Ook werd in mei 2018 een project rond bouwblokrenovatie gelanceerd.

De zuidelijke kanaalzone omvat het gebied Buda. Voor de site Gillekens (voorheen Novagora) werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen De Vlaamse Waterweg, de stad Vilvoorde en Alcopa met als doel een kwalitatief hoogstaande ontwikkeling van de zone als gemengd watergebonden bedrijventerrein. Een aantal woningen langs de Schaarbeeklei konden inmiddels verworven worden. Voor de overige woningen zal De Vlaamse Waterweg overgaan tot onteigening. Daarnaast onderzocht BUUR, in opdracht van Vlaio, de haalbaarheid voor watergebonden activiteiten. Op basis van de voorgestelde scenario's organiseert De Vlaamse Waterweg momenteel een marktverkenning om het gebied aan één of meerdere concessionarissen toe te wijzen.

Voor het ruimere gebied Buda werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de provincie, de stad Vilvoorde, de gemeente Machelen, de stad Brussel, het Vlaams departement Omgeving en diverse afdelingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er werd een optimalisatiestudie opgestart om samen met de economische actoren na te gaan hoe de zone in de toekomst leefbaarder kan gemaakt worden binnen een duurzame economische context. Hiervoor werden werksessies met bedrijven en partners georganiseerd met als doel input te krijgen over potenties en knelpunten in de zone.

Het deelproject tussen spoor en N1 gaat over de herontwikkeling van de voormalige Renaultfabrieken, de sites Saylam en Van Leeuwen, en de verbreding van de Machelenstraat (tussen de Schaarbeeklei en de onderdoorgang van het spoor). De herinrichting van het kruispunt Machelenstraat - Schaarbeeklei is intussen gerealiseerd alsook de aantakking van de Fredor Debockstraat. De plannen voor de herontwikkeling van de Renaultfabriek worden momenteel herbekeken door het studiebureau BUUR i.f.v. een betere stedenbouwkundige inpassing.

Ook de huidige stationsomgeving van Vilvoorde wordt opnieuw ontwikkeld. De nieuwe bushaltes voor het station zijn reeds in gebruik. De werken aan een nieuwe onderdoorgang onder de sporen en de renovatie van de bestaande perrons zijn volop bezig. Voor de site aan de oostzijde van het station, tussen Luchthavenlaan en Trawoolbeek, is een masterplan in opmaak.

Aansluitend aan die site ligt de CAT-site. Daarvoor werden twee brownfieldconvenanten afgesloten, namelijk Renault en Bright Park. In het kader van de opmaak van een masterplan voor deze site werd eind 2017 een akkoord bereikt omtrent de krijtlijnen voor de toekomstige publieke ruimte op de site. Zo wordt een nieuwe noord-zuid weg over de site aangelegd, zal de trambus in een eigen bedding over de site rijden, wordt de nodige waterbuffercapaciteit voorzien in een landschapspark en zal de bestaande Trawoolbedding geherwaardeerd worden als ecologische fiets- en voetgangersverbinding. Dat laatste vormt een onderdeel van een landinrichtingsproject voor de totale herwaardering van de Trawoolbedding waarvoor de voorbereidende studie is opgestart. In de komende tijd dient nu nog een masterplan opgemaakt te worden betreffende de toekomstige invulling van de ontwikkelingsvelden en een realisatieconvenant betreffende de fasering en financiering.

Voor de terreinen aan de Kerklaan-Broekstraat werd een opdracht gegund aan Common Ground om in samenwerking met de betrokkenen de stand van zaken te actualiseren en een aanpak voor te stellen hoe in de toekomst de herontwikkeling van dit gebied in overleg en gecoördineerd kan aangepakt worden. Dat onderzoek is lopende.

Op mobiliteitsvlak werden ook initiatieven genomen. Zo hebben Vilvoorde en Machelen beide een samenwerkingsovereenkomst met De Werkvennootschap afgesloten voor de realisatie van de trambus door het reconversiegebied. Daarin zijn ook afspraken gemaakt m.b.t. een optimalisering van het rond punt 'De Vuist' op de Woluwelaan. De provincie heeft een haalbaarheidsstudie opgestart voor de aanleg van een fietssnelweg van het station Vilvoorde langs het spoor naar Haren, de voorbereidende werken voor de fietssnelweg aan de westzijde van het kanaal zijn gestart en de visie rond de herinrichting van de Schaarbeeklei werd verder gefinaliseerd. Vanuit het reconversieproject blijft daarenboven aangedrongen worden bij de NMBS, Infrabel en de Vlaamse regering op de realisatie van de nieuwe treinhalte Machelen-Kerklaan, een belangrijke hefboom voor de ontwikkeling van het reconversiegebied.

Coördinator:
Annelies Van der Donckt

Adres:

 

Stad Vilvoorde Administratief Centrum Portaels
Dienst Strategische projecten Stadsontwikkeling
Portaelstraat 7
1800 Vilvoorde

Tel: +32 2 255 47 68
Gsm: +32 475 296 588Mail:
Klik hier