Reconversie Vilvoorde-Machelen

Periode 01.10.2011 - 01.10.2014
Periode 2 01.10.2015 - 01.10.2018
Periode 3 01.08.2019 - 01.08.2022
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Vilvoorde, Machelen
Aanvrager Stad Vilvoorde
Subsidiebedrag 3 x 300.000 euro
Status Lopend

Situering en doelstellingen

Het reconversiegebied is 250 ha groot en bevindt zich in Vlaamse rand ten noorden van Brussel, tussen de woonkernen van de gemeentes Vilvoorde en Machelen. Het situeert zich zo midden in het economisch kerngebied van de Vlaamse Ruit en is met heel Vlaanderen, Brussel en Europa verbonden via de luchthaven van Zaventem, het zeekanaal Brussel-Schelde en de haven van Brussel, de spoorweg Brussel-Antwerpen, de RO, de R22 Woluwelaan en de N1 Schaarbeeklei. Het gebied wordt ruwweg begrensd door:
          - De R22
          - De N211 Luchthavenlaan
          - De grens van de kern van Vilvoorde en de bestaande en geplande wijken 'Broek' en '4 Fonteinen'
          - Het zeekanaal Brussel-Schelde
          - De grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 De oude grootschalige en vervuilende industrie is er grotendeels verdwenen, veel van de gebouwen staan leeg en zijn verouderd, de terreinen zijn verlaten. Gezien de mogelijke grote kosten voor een bodemsanering kwam de herontwikkeling moeizaam op gang, ook al gaat het om een economische toplocatie met schitterende reconversiemogelijkheden.
 
De ruimtelijke visie voor het gebied is vastgelegd in het Strategisch masterplan Vilvoorde-Machelen. In 2009 koos de Vlaamse Regering voor een gemengde ontwikkeling. Na een eerste subsidie die voor het deelproject Vilvoorde Watersite bestemd was, werd in 2011 een nieuw strategisch project goedgekeurd dat bijna het volledige reconversiegebied beslaat. Het project heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van dé economische pool in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB).

Het is de bedoeling het gebied duurzaam en kwalitatief te (her)ontwikkelen tot een hoogwaardige locatie voor woningen, kantoren, productieruimtes, dienstverlening, handel, horeca en hoog dynamische recreatie. Het plan heeft evenveel oog voor het openbaar domein en het landschap als voor ander ruimtegebruik zoals kwalitatieve openbare domeinen met ruimte voor groen en water en op een duurzame wijze ontsloten met goede fiets- en wandelverbindingen, kwalitatief openbaar vervoer en beheersbaar wegverkeer. De afstemming van alle initiatieven, de sanering en de ontsluiting zijn voor de ontwikkeling van het geheel cruciaal.

In 2015 is een tweede subsidieperiode voor het project "Reconversie Vilvoorde-Machelen" toegekend om de complexiteit van het project verder aan te pakken. Een groot deel projecten moeten nog verder vorm krijgen en gecoördineerd worden. In deze tweede subsidieperiode wilt men volgende projecten zeker aanpakken:

- Watersite met de stadsvernieuwingsprojecten Kanaalpark en 4 Fonteinen, het masterplan voor het deelgebied Broek en de gebiedsontwikkeling site Novagora
- tussen spoor en N1 een herontwikkeling van de voormalige Renaultfabrieken, de site Seylam, site Van Leeuwen en een verbreding van de Machelenstraat
- de stationsomgeving van Vilvoorde
- CAT site en omgeving Vilvoorde-Machelen
- terreinontwikkeling aan de Kerklaan - Broekstraat
- infrastructuurprojecten
- planningscontext GRUP SVGB aanpakken
- de mobiliteit

In vergelijking met de vorige erkenningsperiode van het strategisch project worden enkele gebieden NIET langer vinnen het strategisch project opgenomen:
          - De terreinen ten noorden van de stadskern van Vilvoorde (Forges De Clabecq, Asiat,
            Parmentier)
           - Het noordelijk deel van Vilvoorde Watersite (Kanaalpark, 4 Fonteinen, Broek)

Enkele nieuwe betrekkingen tegenover vorige erkenningsperiodes zijn het interbestuurlijk overleg dat ditmaal versterkt wordt voor een betere bestuurs- en deelgebied overschrijdende afstemming, onder andere m.b.t. de mobiliteit. Ook met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de afstemming versterkt via het deelgebied Buda+. Een tweede nieuwigheid is dat gedurende het project een model ontwikkeld zal worden om zo op een meer dynamische manier de effecten van deelplannen en realisaties te monitoren in functie van de leefbaarheid en stedelijke kwaliteit van het gebied. Dit instrument zal als ondersteuning dienen bij de onderbouwing van de benodigde strategische investeringen.

Resultaten

Vilvoorde Watersite heeft de reconversie en ontwikkeling van de verouderde industriële zone tussen het Zeekanaal, Schaarbeeklei, het Brussels Gewest en het centrum van Vilvoorde tot doel. Het gebied wordt volledig vernieuwd en er komt ruimte aan het water voor werken, wonen en recreatie. Binnen het strategisch project Vilvoorde Machelen lopen verschillende deelprojecten. Elk van de deelprojecten heeft een eigen strategie, timing en duur voor realisatie.

Onder het deelproject van Watersite - stadsvernieuwingsprojecten zitten de stadsvernieuwingsprojecten Kanaalpark (12 ha, 500 woningen en 23 500 andere voorzieningen), de 4 Fonteinen (13 ha, 1000 woningen, 25 000 andere voorzieningen en 4 brownfieldconvenanten), en Broek (15 ha - her lokalisaties, 350 nieuwe woningen en gemeenschapsvoorzieningen).

De zuidelijke Kanaalzone omvat de gebiedsontwikkeling site Gillekens (voorheen Novagora) en is 5 ha ruim. Het gaat om een gemengd regionaal bedrijventerrein, hefboomfinanciering en ruiloperaties.
De samenwerkingsovereenkomst tussen W&Z, de stad Vilvoorde en Alcopa is ondertekend zodanig dat kon overgegaan worden overgegaan tot de aankoop van panden langsheen de Schaarbeeklei in functie van de ontwikkeling van de zone. BUUR onderzoekt met middelen en in opdracht van Vlaio (raamovereenkomst) de haalbaarheid voor watergebonden activiteiten.

Het deelproject Tussen spoor en N1 gaat over de herontwikkeling van de voormalige Renaultfabrieken, de sites Saylam en Van Leeuwen, en de verbreding van de Machelenstraat (tussen de Schaarbeeklei en de onderdoorgang van het spoor). Alcovil heeft in februari 2016 een aanvraag ingediend voor een socio-economische vergunning voor het zuidelijk gedeelte van de voormalige Renaultfabriek. Het programma is gericht op clustering van grootschalige Retail (type baanwinkels die grotere betaalbare handelsoppervlakte nodig hebben) en faciliteiten voor sport en recreatie. Verdere afstemming inzake ontsluiting op Schaarbeeklei en Broekstraat, relatie met halte Kerklaan is nodig. Dit gebeurt onder meer aan de hand vanbinnen het proces dat gevoerd wordt voor de inrichtingsvisie die ES opmaakt voor de inpassing van de halte langsheen de as Kerklaan-Broekstraat.

Rond de Stationsomgeving van Vilvoorde betreft een masterplan stationsomgeving (renovatie station en busstation). De opmaak van dit masterplan door ES aan de achterzijde van het station sluit ruimtelijke aan bij de ontwikkelingen op de CAT-site. Deze studie is on hold gezet in afwachting van de resultaten van de geïntegreerde studie bodem en water. De nieuwe bushaltes voor het station zijn reeds in gebruik.

Voor CAT site en omgeving (Vilvoorde-Machelen) zijn er twee brownfieldconvenanten, namelijk Renault en Bright Park, alsook een masterplan en Publiek-private gebiedsontwikkeling met her lokalisatie van het AZ Jan Portaels ziekenhuis. Die heeft een deel van de site gekocht. In de zomer van 2016 is de geïntegreerde studie bodem en water voor de CAT-site afgerond. Dit vormt de basis voor de opmaak van een masterplan. Onder impuls van de projectcoördinator voor de reconversie Vilvoorde Machelen wordt onderzocht hoe de opdracht voor een masterplan zo snel mogelijk vorm kan krijgen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de publieke overheid mee het proces kan aansturen.

Daarnaast zijn er nog de deelprojecten Kerklaan-Broekstraat (halte Kerklaan en integratie in inrichting autoluwe as Kerklaan-Broekstraat en de ontwikkeling van terreinen langs de Kerklaan-Brownfieldconvenanten), de infrastructuurprojecten (herinrichting R22 tussen het Brussel Hoofdstedelijk Gewest en Luchthavenlaan, de herinrichting N1, tram en fietsen), en de Noordelijke Kanaalzone: Forges de Clabecq en Asiat die gaat over de visieontwikkeling en herbestemming in functie van bedrijvenzones.

Coördinator:
Annelies Van der Donckt

Adres:

Stad Vilvoorde

Administratief Centrum Portaels
Dienst Strategische projecten - Stadsontwikkeling
Portaelstraat 7
1800 VILVOORDE

tel: +32 2 255 47 68
gsm: +32 475 296 588Mail:
Klik hier