Tiende oproep

 

De tiende oproep voor de subsidie van strategische projecten werd in 2018 gelanceerd. Een aanvraag indienen kon tot en met 25 mei 2018.


Publieke actoren die door het realiseren van een concreet project bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen, kunnen deze subsidie aanvragen. Dit project moet uitvoering geven aan een ruimtelijk planningsproces op bovenlokaal niveau. Samenwerken met private partners is mogelijk.

Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loonkosten en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal 3 opeenvolgende jaren.

Aanvullend kunnen de geselecteerde strategische projecten ook een subsidie krijgen voor de verwerving van grond, voor 40% van de verwervingskosten, tot maximaal 500.000 euro.

 

Voorwaarden:

Projecten moeten bijdragen aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking van ruimtelijke actoren in een gebied stimuleren.

Het project moet onder meer aan volgende voorwaarden voldoen (zie toelichting in het aanvraagformulier):

 • Bovenlokaal niveau en gerelateerd aan een ruimtelijk planningsproces
 • Voorbeeld- en signaalfunctie
 • Integraal karakter (meerdere aspecten)
 • Stimuleert een vernieuwingsproces
 • Vergroot de functionele verwevenheid
 • Administratieve en institutionele complexiteit
   

Er dient te worden opgemerkt dat het aanvraagformulier bij deze oproep werd aangepast ten opzichte van de voorgaande oproepen. Zo zijn in het formulier de verschillende criteria verduidelijkt en wordt gevraagd om nadrukkelijk de relatie te leggen met het witboek BRV en met ‘Vlaanderen’.


 

Een aanvraag indienen:

 • Dit aanvraagformulier moet digitaal en op papier worden ingediend (in MS Word).
 • Het tweede deel van het formulier betreft een tabel voor de financieel-administratieve gegevens.
 • Het aanvraagformulier wordt in digitale vorm (via mail en/of CD-rom) verzonden naar strategische.projecten@vlaanderen.be tot en met 25 mei 2018, bij voorkeur worden ook de bijlagen bij de aanvraag digitaal overgemaakt. Een ondertekende afdruk van het ingevulde formulier met eventuele niet-digitale bijlagen wordt ook per post opgestuurd of afgegeven uiterlijk op de aangegeven datum op onderstaand adres.
 • Bijkomende relevante engagementen, verklaringen, beslissingen, overeenkomsten of contracten worden nagezonden tot en met 22 juni 2018

 

OPGELET. Om een beter zicht te krijgen op de ingediende aanvragen en een toelichting te kunnen krijgen bij eventuele onduidelijkheden zal voor deze tiende oproep er op maandag 4 juni 2018 een moment worden georganiseerd waar de beoordelingscommissie vragen kunnen stellen aan de indieners van een aanvraag.

Een commissie van deskundigen zal de ingediende projecten beoordelen en rangschikken. De bevoegde minister beslist vervolgens op basis van de beschikbare budgetten over de hoogst gerangschikte projecten. De volledige voorwaarden en procedure voor het bekomen van subsidies worden uiteengezet in het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.

 

AANVRAAGFORMULIER TIENDE OPROEP

Besluit Vlaamse Regering 5/10/ 2007 (BS 27/11/2007)

Toelichting bij enkele begrippen uit het besluit


Meer info: strategische.projecten@vlaanderen.be

Gerard Stalenhoef en Jana Van Hoyweghen
Strategische projecten
Departement Omgeving
Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel
Telefoon 02 553 11 71