Twaalfde oproep (2020)

De twaalfde oproep voor de subsidie van strategische projecten is gelanceerd. 

Een aanvraag indienen kan tot en met 17 juli 2020. 

VormPublieke actoren die door het realiseren van een concreet project bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen, kunnen deze subsidie aanvragen. Dit project moet uitvoering geven aan het ruimtelijk beleid op bovenlokaal niveau en de interbestuurlijke samenwerking via gebiedscoalities op het terrein bevorderen. 

Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loonkosten en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal 3 opeenvolgende jaren. 

Aanvullend kunnen de geselecteerde strategische projecten ook een subsidie krijgen voor de verwerving van grond, voor 40% van de verwervingskosten, tot maximaal 500.000 euro. 

 

Voorwaarden: 

Projecten moeten bijdragen aan de uitvoering van het Vlaams ruimtelijk beleid. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking tussen actoren in een gebied stimuleren. 

Het project moet onder meer aan volgende voorwaarden voldoen (zie toelichting in het aanvraagformulier): 

  • Bovenlokaal niveau en gerelateerd aan een ruimtelijk planningsproces 
  • Voorbeeld- en signaalfunctie 

  • Integraal karakter (meerdere aspecten) 

  • Een vernieuwingsproces stimuleren 

  • De functionele verwevenheid vergroten 

  • Administratieve en institutionele complexiteit 

  

Opgemerkt wordt dat het aanvraagformulier bij deze oproep werd aangepast ten opzichte van de voorgaande oproepen. Zo zijn in het formulier de verschillende criteria verduidelijkt en wordt gevraagd om nadrukkelijk de relatie te leggen met het Strategisch Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 

Vorm 

Een aanvraag indienen: 

  • Het aanvraagformulier omvat een omschrijvend gedeelte. Het tweede deel van het formulier betreft een tabel voor de financieel-administratieve gegevens. 

  • Het ondertekende aanvraagformulier moet enkel digitaal ingediend worden en wordt verzonden naar strategische.projecten@vlaanderen.be tot en met 17 juli 2020

  • De bijlagen bij de aanvraag worden ook digitaal overgemaakt. 

  • Bijkomende relevante engagementen, verklaringen, beslissingen, overeenkomsten of contracten kunnen nagezonden worden tot en met 11 september 2020

 

OPGELET. Om een beter zicht te krijgen op de ingediende aanvragen zal er voor deze twaalfde oproep een interactief moment worden georganiseerd met de aanvragers op 1 oktober 2020 of 2 oktober 2020 (afhankelijk van het aantal aanvragen). De beoordelingscommissie zal tijdens dit moment vragen kunnen stellen aan de aanvrager. 

Een commissie van deskundigen zal de ingediende projecten beoordelen en rangschikken. De bevoegde minister beslist vervolgens op basis van de beschikbare budgetten over de hoogst gerangschikte projecten. De volledige voorwaarden en procedure voor het bekomen van subsidies worden uiteengezet in het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. 

 

AANVRAAGFORMULIER TWAALFDE OPROEP

Besluit Vlaamse Regering 05/10/2007 (BS 27/11/2007)

Toelichting bij enkele begrippen uit het besluit

Beleidsnota Omgeving 2019-2024 (Minister Demir)

Vorm 

Meer info: strategische.projecten@vlaanderen.be

Gerard Stalenhoef, Jana Van Hoyweghen, Stijn De Coutere 
Strategische projecten 
Departement Omgeving 
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel 
Telefoon: 02 553 11 89