Oproepen

Elfde oproep 2019  

De elfde oproep voor de subsidie van strategische projecten is gelanceerd. 
Een aanvraag indienen kan tot en met 30 augustus 2019. 

Publieke actoren die door het realiseren van een concreet project bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen, kunnen deze subsidie aanvragen. Dit project moet uitvoering geven aan een ruimtelijk planningsproces op bovenlokaal niveau. Samenwerken met private partners is mogelijk. 

Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loonkosten en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal 3 opeenvolgende jaren. 

Aanvullend kunnen de geselecteerde strategische projecten ook een subsidie krijgen voor de verwerving van grond, voor 40% van de verwervingskosten, tot maximaal 500.000 euro. 

Voorwaarden

Projecten moeten bijdragen aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking van ruimtelijke actoren in een gebied stimuleren. 

Het project moet onder meer aan volgende voorwaarden voldoen (zie toelichting in het aanvraagformulier): 

  • Bovenlokaal niveau en gerelateerd aan een ruimtelijk planningsproces 

  • Voorbeeld- en signaalfunctie 

  • Integraal karakter (meerdere aspecten) 

  • Stimuleert een vernieuwingsproces 

  • Vergroot de functionele verwevenheid 

  • Administratieve en institutionele complexiteit 

Opgemerkt wordt dat het aanvraagformulier bij deze oproep werd aangepast ten opzichte van de voorgaande oproepen. Zo zijn in het formulier de verschillende criteria verduidelijkt en wordt gevraagd om nadrukkelijk de relatie te leggen met het Strategisch Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 

Vorm 

Een aanvraag indienen

  • Dit aanvraagformulier moet digitaal en op papier worden ingediend (in MS Word). 

  • Het tweede deel van het formulier betreft een tabel voor de financieel-administratieve gegevens. 

  • Het aanvraagformulier wordt in digitale vorm (via e-mail en/of CD-rom) verzonden naar strategische.projecten@vlaanderen.be tot en met 30 augustus 2019, bij voorkeur worden ook de bijlagen bij de aanvraag digitaal overgemaakt. Een ondertekende afdruk van het ingevulde formulier met eventuele niet-digitale bijlagen wordt ook per post opgestuurd of afgegeven uiterlijk op de aangegeven datum op onderstaand adres. 

  • Bijkomende relevante engagementen, verklaringen, beslissingen, overeenkomsten of contracten worden nagezonden tot en met 26 september 2019.

OPGELET. Om een beter zicht te krijgen op de ingediende aanvragen zal er voor deze elfde oproep een toelichtingsmoment worden georganiseerd op 17 of 18 oktober 2019 (afhankelijk van het aantal aanvragen). De beoordelingscommissie zal tijdens dit moment vragen kunnen stellen aan de aanvrager. 

Een commissie van deskundigen zal de ingediende projecten beoordelen en rangschikken. De bevoegde minister beslist vervolgens op basis van de beschikbare budgetten over de hoogst gerangschikte projecten. De volledige voorwaarden en procedure voor het bekomen van subsidies worden uiteengezet in het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (zie onderaan deze pagina).

AANVRAAGFORMULIER ELFDE OPROEP  


 

Sinds de goedkeuring van het subsidiebesluit in 2007 werden er tien oproepen gelanceerd:
 

Eerste oproep (2008 - 2009)

Tweede oproep (2009 - 2010)

Derde oproep (2010 - 2011)

Vierde oproep (2011 - 2012)

Vijfde oproep (2012 - 2013)

Zesde oproep (2014)

Zevende oproep (2015)

Achtste oproep (2016)

Negende oproep (2017)

Tiende oproep (2018)

 


 

Besluit Vlaamse Regering 5/10/2007 (BS 27/11/2007)

Nota Vlaamse regering goedkeuring

Toelichting bij enkele begrippen uit het besluit 
  


Meer info: strategische.projecten@vlaanderen.be

Gerard Stalenhoef, Jana Van Hoyweghen, Stijn De Coutere 
Strategische projecten
Departement Omgeving
Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel
Telefoon 02 553 11 71

Meer informatie

Departement Omgeving

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten

Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel

02 553 11 71
e-mail