Negende Oproep 2017

De negende oproep voor de subsidie van strategische projecten is gelanceerd.
Een aanvraag indienen kan tot en met 16 augustus 2017.


Publieke actoren die door het realiseren van een concreet project bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen, kunnen deze subsidie aanvragen. Dit project moet uitvoering geven aan een ruimtelijk planningsproces op bovenlokaal niveau. Samenwerken met private partners is mogelijk.

Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loonkosten en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal 3 opeenvolgende jaren.

Aanvullend kunnen de geselecteerde strategische projecten ook een subsidie krijgen voor de verwerving van grond, voor 40% van de verwervingskosten, tot maximaal 500.000 euro.

Voorwaarden:

Projecten moeten bijdragen aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking van ruimtelijke actoren in een gebied stimuleren.

Het project moet onder meer aan volgende voorwaarden voldoen (zie toelichting in het aanvraagformulier):

 • Bovenlokaal niveau en gerelateerd aan een ruimtelijk planningsproces
 • Voorbeeld- en signaalfunctie
 • Integraal karakter (meerdere aspecten)
 • Stimuleert een vernieuwingsproces
 • Vergroot de functionele verwevenheid
 • Administratieve en institutionele complexiteit
   

Opgemerkt wordt dat het aanvraagformulier bij deze oproep werd aangepast ten opzichte van de voorgaande oproepen. Zo zijn in het formulier de verschillende criteria verduidelijkt, wordt gevraagd om nadrukkelijk de relatie te leggen met het witboek BRV en met ‘Vlaanderen’.


Een aanvraag indienen:

 • Dit aanvraagformulier moet digitaal en op papier worden ingediend (in MS Word).
 • Het tweede deel van het formulier betreft een tabel voor de financieel-administratieve gegevens.
 • Het aanvraagformulier wordt in digitale vorm (via mail en/of CD-rom) verzonden naar strategische.projecten@rwo.vlaanderen.be tot en met 16 augustus 2017, bij voorkeur worden ook de bijlagen bij de aanvraag digitaal overgemaakt. Een ondertekende afdruk van het ingevulde formulier met eventuele niet-digitale bijlagen wordt ook per post opgestuurd of afgegeven uiterlijk op de aangegeven datum op onderstaand adres.
 • Uitzonderlijk kunnen bij deze oproep bijkomende relevante engagementen, verklaringen, beslissingen, overeenkomsten of contracten worden nagezonden worden tot en met 29 september 2017!

Een commissie van deskundigen zal de ingediende projecten beoordelen en rangschikken. De bevoegde minister beslist vervolgens op basis van de beschikbare budgetten over de hoogst gerangschikte projecten. De volledige voorwaarden en procedure voor het bekomen van subsidies worden uiteengezet in het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.

 

Aanvraagformulier negende oproep 

Besluit Vlaamse Regering 5/10/ 2007 (BS 27/11/2007)

Nota Vlaamse regering goedkeuring

Toelichting bij enkele begrippen uit het besluit 
  


Meer info: strategische.projecten@rwo.vlaanderen.be

Gerard Stalenhoef, Jana Van Hoyweghen, Carine Saelens
Strategische projecten
Departement Ruimte Vlaanderen
Koning Albert-II laan 19 bus 10, 1210 Brussel
Telefoon 02 553 11 71

Meer informatie

Departement Omgeving

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten

Koning Albert II-laan 19 bus 10
1210 Brussel

02 553 11 71
email