Stedelijk gebied Leuven

De Vlaamse Regering bereidt de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor. Met dit plan wil de Vlaamse Regering twee zaken vastleggen:

  • een afbakeningslijn die aangeeft in welk gebied de stedelijke ontwikkeling van het Leuvense in de toekomst kan gebeuren.
  • een reeks van aanpassingen aan de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften op verschillende locaties in het stedelijk gebied om nieuwe ruimte te creëren voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur en stedelijk groen.

25 mei tot 23 juni 2010: Inspraak over het plan-MER
Voorafgaand aan het ruimtelijk uitvoeringsplan maakt de Vlaamse overheid een milieueffectrapport (plan-MER) op. Eerste stap hierbij is het bepalen van de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten. Dit gebeurt in de zgn ‘nota voor publieke consultatie’.

Deze nota zal 25 mei 2010 tot en met 23 juni 2010 ter inzage liggen op de website www.mervlaanderen.be. Iedere betrokkene kan vanuit zijn kennis van de omgeving aangeven welke milieueffecten volgens hem onderzocht zouden moeten worden en op welke manier dit kan gebeuren. Bovendien kunt u mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven voorstellen.

Vervolgtraject: plan-MER en opmaak RUP
Op basis van de resultaten van de nota en de inspraakronde zal de dienst MER van de Vlaamse overheid richtlijnen opstellen voor het plan-MER. Dan kan begonnen worden met het milieueffect-onderzoek dat zal resulteren in een rapport (plan-MER).

Eens de resultaten van het plan-MER gekend zijn, start het Departement RWO van de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Leuven. Als alles vlot verloopt kan de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan in het voorjaar van 2011 voorlopig vaststellen. Dan volgt een openbaar onderzoek over het plan.

Wat voorafging
Eind 2008 heeft de Vlaamse overheid een onderzoek opgestart naar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van het regionaalstedelijk gebied Leuven. Hiermee pikt de overheid de draad terug op van het in 2002 vastgelopen proces. Doel van het onderzoek is te komen tot een voorstel van afbakeningslijn van het stedelijk gebied en het voorzien van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.