RUP Sint-Lievens-Houtem en het Kottembos

In 2011 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden rond Sint-Lievens-Houtem en het Kottembos. De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan vertaalt o.a. de opties van de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem.

In overleg met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw- en bosorganisaties is een planvoorstel opgesteld. In februari 2017 vond een plenaire vergadering plaats over het voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Nu zal een ontwerp RUP opgemaakt worden en voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering voor voorlopige vaststelling. Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP volgt een openbaar onderzoek.

Beschikbare documenten: