RUP Kempische Kleiputten

In 2013 startte de Vlaamse overheid met een overlegproces voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kempische kleiputten' op delen van de gemeenten Malle, Brecht, Rijkevorsel, Merksplas, Beerse en Turnhout. Het plan beoogt de herbestemming van een aantal openruimtegebieden in functie van landbouw, natuur en bos langs het kanaal Dessel-Schoten tussen Brecht en Turnhout. Het gaat daarbij vooral over voormalige kleiontginningsputten en de daarbij aansluitende natuur- en landbouwgebieden.

In overleg met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw- en bosorganisaties is een eerste planvoorstel uitgewerkt in 2016 in bespreking gebracht met de actoren. Op 27 april 2017 vond een plenaire vergadering plaats over het voorontwerp RUP. Op 22 december 2017 stelde de Vlaamse Regering het ontwerp RUP voorlopig vast. Het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP vond plaats van 6 februari tot 6 april 2018.

De Vlaamse Regering nam echter géén beslissing over het definitief plan binnen de decretaal voorziene termijn, waardoor het ontwerp-RUP van rechtswege vervallen is. Dat betekent dat het bestaande gewestplan van kracht blijft tot dat er een nieuw planningsinitiatief genomen wordt voor het gebied.