RUP Vallei van de Kleine Nete en Aa van N19 tot Grobbendonk

In oktober 2010 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden in de vallei van de Kleine Nete en Aa van N19 tot Grobbendonk.

Plangebied Vallei van de Kleine Nete en Aa

Dat plan moet onder meer een aantal projecten van het bekkenbeheersplan voor het Netebekken mogelijk maken. Er is daarvoor een overlegproces opgestart met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw- en bosorganisaties. Op basis van de resultaten van dat vooroverleg is een voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Over dat voorontwerp vond op 2 mei 2011 een plenaire vergadering plaats met de betrokken gemeenten, provincie en adviserende instanties.

Op 20 juli 2012 nam de Vlaamse Regering een principiële beslissing over de verdere voortgang van de verschillende gewestelijke projecten en planningsprocessen in de vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier. De regering stelde de gouverneur van de provincie Antwerpen, mevrouw Cathy Berx, aan als procesbegeleider. Zij kreeg de opdracht om een opvolgingscommissie op te richten die de onderlinge afstemming en voortgang van deze plannen en projecten bewaakt en de communicatie over het geheel van de projecten verder zal stroomlijnen. Info over deze coördinatieopdracht op www.kleinenete.be.

Voor het deelgebied Graafweide-Schupleer is in het voorjaar van 2013 een gebiedsgericht overleg met de actoren opgezet in functie van de opmaak van een nieuw planvoorstel. Dat overleg resulteerde eind 2013 in een voorkeurscenario voor het gebied Graafweide-Schupleer.

Op 4 april 2014 nam de Vlaamse Regering een principiële beslissing over de verdere voortgang van de planningsprocessen in de vallei van de Kleine Nete en Aa. De regering besliste o.a. het voorkeursscenario voor Graafweide-Schupleer goed te keuren als basis voor de opmaak van een concreet plan van aanpak voor de realisatie van de natuurdoelstellingen en het het uitwerken van een flankerend beleid. Begin 2017 werd een ecohydrologische studie afgewerkt. In de loop van 2017 zullen de werkzaamheden voor het ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw opgestart worden.

 

Beschikbare documenten: