RUP Vallei van de Kleine Nete en Aa

In 2010 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden in de vallei van de Kleine Nete en Aa van N19 tot Grobbendonk. Dat plan moest onder meer een aantal projecten van het bekkenbeheersplan voor het Netebekken mogelijk maken. Er is daarvoor een overlegproces opgestart met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw- en bosorganisaties. Op basis van de resultaten van dat vooroverleg is een voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Over dat voorontwerp vond op 2 mei 2011 een plenaire vergadering plaats met de betrokken gemeenten, provincie en adviserende instanties. Er was echter onvoldoende overeenstemming over een aantal planopties.

Op 20 juli 2012 nam de Vlaamse Regering een principiële beslissing over de verdere voortgang van de verschillende gewestelijke projecten en planningsprocessen in de vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier. De regering stelde de gouverneur van de provincie Antwerpen, mevrouw Cathy Berx, aan als procesbegeleider. Zij kreeg de opdracht om een opvolgingscommissie op te richten die de onderlinge afstemming en voortgang van deze plannen en projecten bewaakt en de communicatie over het geheel van de projecten verder zal stroomlijnen. Info over deze coördinatieopdracht op www.kleinenete.be. Eind 2017 werd de vallei van de Kleine Nete erkend als 'strategisch project' waarbij de gebiedsgerichte samenwerking tussen Vlaams gewest, provincie, de gemeenten, de regionale landschapppen en natuur- en landschapsorganisaties in de vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier de komende jaren verder vorm zal krijgen.

Situering plangebied RUP Kleine Nete en Aa

 

Voor het deelgebied Graafweide-Schupleer (Grobbendonk-Vorselaar) is in het voorjaar van 2013 een afzonderlijk gebiedsgericht overleg met de actoren opgezet in functie van de opmaak van een nieuw planvoorstel. Dat overleg resulteerde eind 2013 in een voorkeurscenario. Op 4 april 2014 nam de Vlaamse Regering een principiële beslissing over de verdere voortgang van de planningsprocessen in de vallei van de Kleine Nete en Aa. De regering besliste o.a. het voorkeursscenario voor Graafweide-Schupleer goed te keuren als basis voor de opmaak van een concreet plan van aanpak voor de realisatie van de natuurdoelstellingen en het het uitwerken van een flankerend beleid. In 2017 werd een ecohydrologische studie en een landbouwstudie voor het gebied afgewerkt. In 2018 werd in opdracht van het Departement Omgeving een inrichtingsvisie voor het gebied Graafweide-Schupleer opgesteld op basis waarvan concrete uitvoeringsacties in het gebied de komende jaren verder voorbereid kunnen worden. Zo zal o.a. het instrument natuurinrichting ingezet worden. Op 16 april 2019 werd daarvoor het ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject Graafweide-Schupleer goedgekeurd.

In  2018 zijn de werkzaamheden voor het ruimtelijk uitvoeringsplan Vallei van de Kleine Nete en Aa heropgestart en is er een startnota opgemaakt voor een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan volgens de nieuwe procedure van het geïntegreerd planningsproces waarbij de milieueffectrapportage geïntegreerd wordt in de procedure van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Op vraag van de gemeente Olen is het plangebied ook uitgebreid met de open ruimte ten zuidoosten van Herentals.

Op 15 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor het RUP goed. Van 30 april tot 28 juni 2019 was er een publieke consulatie over deze startnota. Tijdens deze publieke raadpleging zijn vier infomarkten georganiseerd. Bekijk hier de infoposters van de infomarkten en de flyer over de publieke consultatie. Op basis van de inspraakreacties zal de startnota herwerkt worden tot een scopingnota. Daarna start de opmaak van een plan-MER en het uitwerken van een voorontwerp RUP.

 

Beschikbare documenten: