RUP Vallei van de Grote Nete van Zammels Broek tot Heist-op-den-Berg

In 2010 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden in de vallei van de Grote Nete van Zammels Broek tot Heist-op-den-Berg.

Situering plangebied Vallei van de Grote Nete van Zammels Broek tot Heist-op-den-Berg
 

Dat plan moet onder meer de realisatie van het natuur- en waterbergingsproject voor de vallei van de Grote Nete van het geactualiseerd Sigmaplan mogelijk maken. Er is daarvoor een overlegproces opgestart met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw- en bosorganisaties.

In oktober 2016 werd het planmilieueffectenrapport goedgekeurd en in februari 2017 vindt een plenaire vergadering over het voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan plaats. Nadien zal een ontwerpplan voorlopig vastgesteld worden door de Vlaamse Regering waarna een openbaar onderzoek volgt.

Beschikbare documenten: