RUP Vallei van de Grote Nete

In 2010 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden in de vallei van de Grote Nete van E313 (Zammel) tot Hellebrug (Itegem).

Dat plan moet onder meer de realisatie van het natuur- en waterbergingsproject voor de vallei van de Grote Nete van het geactualiseerd Sigmaplan mogelijk maken. Er is daarvoor een overlegproces opgestart met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw- en bosorganisaties.

In oktober 2016 werd het planmilieueffectenrapport goedgekeurd en in februari 2017 vond een plenaire vergadering over het voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan plaats. Momenteel is het ontwerp van gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak. Als de Vlaamse Regering het ontwerpplan voorlopig vast stelt, volgt een openbaar onderzoek.

Beschikbare documenten: