RUP Omgeving Vliegveld Malle

Op 12 juli 2013 nam de Vlaamse Regering een startbeslissing voor de herinrichting en herbestemming van het militair vliegveld in Malle. In uitvoering van deze beslissing werd een planmilieueffectenrapport opgesteld waarin de milieueffecten van een aantal mogelijke herbestemmingsscenario's onderzocht werden. Dit plan-MER werd goedgekeurd op 10 augustus 2015.

Na de goedkeuring van de plan-MER startten de voorbereidingen voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het vliegveld en de aansluitende landbouw-, natuur- en bosgebieden. In maart 2016 werd een eerste planvoorstel in bespreking gebracht met de lokale actoren. In januari 2017 vindt een plenaire vergadering plaats over het voorontwerp RUP.
 

Situering onderzoeksgebied RUP Vliegveld Malle

 

Beschikbare documenten: