RUP Openruimtegebieden Beneden-Nete Lier

In 2016 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Benedennete in Lier. Dat plan moet o.m. de realisatie van een aantal projecten van het Geactualiseerd Sigmaplan en het Landschapspark Pallieterland mogelijk maken.

Situering plangebied Openruimtegebieden Benedennete Lier

Op 28 maart 2017 vond een plenaire vergadering plaats over het voorontwerp RUP. Op 9 maart 2018 stelde de Vlaamse Regering het ontwerp RUP voorlopig vast. Het openbaar onderzoek over dat ontwerp RUP liep van 17 april tot 15 juni 2018. Na de verwerking van de bezwaren en adviezen van het openbaar onderzoek stelde de Vlaamse Regering het RUP definitief vast op 1 maart 2019.

Beschikbare documenten: