RUP Enclaves Hoge Kempen

De Vlaamse overheid startte in 2016 met de voorbereiding van de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Enclaves Hoge Kempen". Dat plan zal onder meer een aantal bestemmingwijzigingen moeten doorvoeren om een aantal enclaves in of rond het Nationaal Park Hoge Kempen om te vormen naar natuurgebied zodat effectief een groot aaneengesloten geheel van natuurgebieden gerealiseerd wordt.

Een eerste planvoorstel werd in november 2016 besproken met de lokale actoren. Daarna is een voorontwerp RUP opgemaakt. Op 18 april 2017 vond een plenaire vergadering over dat voorontwerp RUP plaats. Vervolgens is een voorstel van ontwerp RUP opgemaakt. Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP volgt een openbaar onderzoek. De Vlaamse Regering nam tot op heden nog geen beslissing over het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Beschikbare documenten: