RUP Ieperboog-Zuid

In juni 2011 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden Ieperboog-Zuid. Het plan moet ook een invulling geven aan de bescherming van het wereldoorlog I-erfgoed in de Westhoek in het kader van het project 100 jaar Groote Oorlog.

Situering plangebied RUP Ieperboog-zuid

Er is daarvoor een overlegproces met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw- en bosorganisaties opgestart. Meer over de aanpak van dat overlegproces leest u in de procesnota. Een eerste RUP-voorstel 1 is in maart 2012 in bespreking gebracht met de actoren.

Wegens het gebrek aan maatschappelijk draagvlak voor het plan, is belist dit planningsproces voorlopig niet verder te zetten.

Beschikbare documenten: