De opmaak van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de randstedelijke openruimtegebieden in de Antwerpse zuidrand zal voorbereid worden via de werking van het Landschapspark Zuidrand en het strategisch project Beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand waarvoor de provincie Antwerpen een erkenning en subsidie kreeg van Ruimte Vlaanderen. Het strategisch project ging van start op 1 november 2013.

In 2018 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een eerste gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het deelgebied Vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek tussen E19 en A12. De Vlaamse Regering keurde op 6 juli 2018 een startnota voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan goed. 

Op 2 maart 2021 vond een plenaire vergadering plaats over het voorontwerp RUP. Nu volgt de opmaak van een ontwerp RUP.