RUP GGG Bovenzanden

In 2018 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied Bovenzanden langs de Rupel in Heindonk (Willebroek). Het plan moet de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GGG) in het kader van het Geactualiseerd Sigmaplan mogelijk maken. Het gebied Bovenzanden maakt binnen het Sigmaplan deel uit van de Cluster Dijlemonding.

Situering plangebied RUP GGG Bovenzanden

 

Op 12 oktober 2018 keurde de Vlaamse Regering de startnota goed. Over deze startnota liep een publieke consulatie van 27 november 2018 tot 25 januari 2019. Op 6 december 2018 vond een publiek participatiemoment plaats in het Oud Gemeentehuis van Willebroek. Na de verwerking van de inspraakreacties is een scopingnota opgemaakt. Hoe met de inspraakreacties is omgegaan leest u in de geactualiseerde procesnota (procesnota 2) bij deze scopingnota. Op basis van het gevoerde onderzoek werd in de scopingnota geconcludeerd dat alle relevante milieueffecten in voldoende mate in beeld zijn gebracht en gekend zijn, zodat de milieueffectrapportage (plan-MER) als afgerond wordt beschouwd. 

Op 4 juli 2019 vond een plenaire vergadering met de lokale besturen en aangewezen adviserende instanties plaats over het voorontwerp RUP. De Vlaamse Regering stelde op 24 januari 2020 het ontwerp RUP voorlopig vast. Na de verwerking van de bezwaren en adviezen uit het openbaar onderzoek keurde de Vlaamse Regering de definitieve vaststelling principieel goed op 2 oktober 2020 met het oog op een adviesvraag aan de Raad van State.