Gewestelijke ruimtelijke planningsprocessen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bevat een algemene beleidsvisie over de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Het bevat daarnaast ook opdrachten om de visie concreet te maken voor specifieke gebieden. Op Vlaams niveau gebeurt dat in planningsprocessen waarbij het departement Omgeving in partnerschap met private en publieke actoren visies en actieprogramma’s uitwerkt. De uitgewerkte visies en actieprogramma’s worden aan de Vlaamse Regering voorgelegd voor besluitvorming over inhoud en aanpak. De Vlaamse Regering kan dan opdracht geven tot het opstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, een plan-MER, flankerend beleid, overleg en andere acties.

De planningsprocessen volgen uit één van de vier invalshoeken in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Voor een thematisch overzicht: klik hier.
Voor een overzicht per gemeente: klik hier.

 

 

 rsvcover_sg
 

Stedelijke gebieden: Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen selecteert 57 stedelijke gebieden waar een stedelijk beleid gevoerd moet worden. Voor 13 van deze stedelijke gebieden (de zgn. centrumsteden) is dit de bevoegdheid van het Gewest. Voor de overige (de zgn. kleinstedelijke gebieden) zijn de provincies bevoegd. Lees hier meer over de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden.

rsvcover_bg 
 

Buitengebied:   Het beleid voor het buitengebied is gericht op het vrijwaren van de open ruimte voor landbouw, natuur en bos. Wonen en werken wordt geconcentreerd in de kernen. Lees hier meer over de planningsprocessen voor landbouw, natuur en bos en de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS).

rsvcover_ec 
 

Economie: Lees hier meer over de planningsprocessen voor economische activiteiten. 

rsvcover_li

 

Lijninfrastructuur: Lees hier meer over de planningsprocessen voor mobiliteit en infrastructuur.

 

In de kijker

Publicatie

Planning in uitvoering - strategische projecten in het Vlaams ruimtelijk beleid