Nieuwsoverzicht

Ruim 1.140.000 miljoen subsidie voor 4 nieuwe strategische projecten

19.12.2017
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert ruim 1.140.000 miljoen euro in vier strategische projecten die bijdrage...

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert ruim 1.140.000 miljoen euro in vier strategische projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. Via deze subsidies worden gemeenten, provincies en andere publieke actoren, alsook samenwerkingen met private actoren gestimuleerd om de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen te verhogen door concrete projecten te realiseren.

 

De strategische projecten konden tot 16 augustus 2017 worden ingediend en moeten bijdragen aan de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijk beleid. De projecten moeten daarnaast vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking tussen actoren in een gebied stimuleren. Een commissie van deskundigen beoordeelde 13 aanvragen en stelde een rangschikking op. Vier projecten werden uiteindelijk geselecteerd. De subsidie moet de actoren in staat stellen drie jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten.

 

Overzicht van de vier nieuwe strategische projecten van 2017 :

 

  1. “Van droom naar daad”– coördinatie strategisch project Ringzone Antwerpen, projectcoördinator ontwikkeling (AG VESPA Antwerpen)

 

De verbetering van de leefbaarheid in de Antwerpse Ringzone is de inzet van het tweejarig traject onder begeleiding van intendant Alexander d’Hooghe in opdracht van Vlaanderen. Het sluitstuk van dit proces is o.a. de selectie van pilootprojecten voor de leefbaarheid binnen de Ringzone. Dit strategisch project voorziet de realisatie van verschillende projecten in de Ringzone door vooral in te zetten op een actief beheren en verwerven van gronden. Deze projecten staan in functie van de beoogde stadsontwikkeling, de realisatie van leefbaarheidsmaatregelen en de publieke ruimte. Ook reeds bestaande stadsprojecten zoals bijvoorbeeld voor de Slachthuissite-Noord Schippersdok of Spoor Oost zullen verder worden uitgevoerd.

 

De coördinatie voor dit strategisch project is gericht op een integrerende rol met het Toekomstverbond. AG VESPA zal hierbij de projectcoördinatie begeleiden in de ontwikkeling van een stedelijke Ringzone.

 

Minister Schauvliege wil samen met de stad Antwerpen de ruimtelijke ontwikkeling van de Ringzone mogelijk maken en de dialoog aangaan binnen de werking van het Toekomstverbond.

 

  1. Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete (Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw)

 

Er zijn veel uitdagingen in de vallei van de Kleine Nete (Geel, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven). De Vlaamse Regering, de provincie Antwerpen en de gemeenten keurden samen met de natuur- en landbouworganisaties in 2015 een intentieverklaring goed en zetten daarmee een ambitieus samenwerkingsverband. Het doel van deze overeenkomst is de vallei van de Kleine Nete zo in te richten en te beheren dat ze de toekomstige schokken inzake klimaatverandering kan opvangen en tegelijkertijd kan blijven instaan voor voedsel-, water- en energievoorziening, waterberging en behoud van biodiversiteit, erfgoed en landschappelijke kwaliteit.

 

Met de opmaak van een kansenrapport in 2016 is al een eerste concrete stap voor deze nieuwe vorm van samenwerking gezet waarbij lokale maatschappelijke actoren van onderuit mee het ruimtelijk ontwikkelingsprogramma uittekenen. Via een aantal werkateliers zijn opportuniteiten voor samenwerking en mogelijke synergiën in beeld gebracht. Dat leidde tot een projectvoorstel met zes strategische hefboomprojecten.

 

Via het strategisch project zullen de projectpartners een gezamenlijke en overkoepelende communicatie over de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de vallei van de Kleine Nete opzetten en heel actief kansen voor synergiën en verbreding van projecten in de vallei benutten om meerdere doelstellingen vanuit lokale én bovenlokale agenda’s gelijktijdig te realiseren. Het actieprogramma met de zes hefboomprojecten dient als katalysator en voorbeeld voor een verdere geïntegreerde gebiedsontwikkeling in de vallei.

 

Minister Schauvliege wil de realisatie van deze visie en acties ondersteunen en bijdragen aan de realisatie van de projecten en partnerschappen. Met het efficiënt inzetten van beschikbare middelen en instrumenten en via samenwerking tussen Vlaanderen, de provincie en de gemeenten kan in de komende jaren op terrein heel wat bewegen.

 

 

  1. Hernieuwbare energie als hefboom voor een klimaatbestendig Pajottenland (Provincie Vlaams Brabant)

 

Opzet van dit strategisch project in het Vlaams Brabantse Pajottenland is om beleidsmakers, burgers, landbouwers, bedrijven en verenigingen de komende drie jaar rond de tafel te brengen om samen werk te maken van ruimte voor hernieuwbare energie, kernversterking en klimaat adaptieve open ruimte. Mogelijke ideeën zijn alvast de oprichting van een ‘klimaatfonds’, het opstarten van een coöperatief energieproject en de versterking van het fijnmazige groen-blauwnetwerk dat vanuit de open ruimte doorloopt tot in de dorpskernen.

Minister Joke Schauvliege wenst via een projectsubsidie voor dit strategisch project, graag bij te dragen tot de realisatie van een klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling, de verbetering van de leefbaarheid van de dorpen en de versterking van de open ruimte van dit bijzonder gebied.

 

 

  1. Op weg naar een Rivierpark Scheldevallei (Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw)

 

Het Schelde-estuarium tussen Antwerpen en Gent is met zijn brak-zoet gradiënt een vrijwel uniek estuarium in Europa. Het doel is duidelijk, gedragen en realistisch: het ontwikkelen van het Rivierpark Scheldevallei als bovenregionaal aantrekkingspool en ruggengraat van een kwaliteitsvol buitengebied. Het doel is het behoud en de ontwikkeling van natuur-, landschaps- en erfgoedwaarden, toeristisch-recreatief medegebruik en agrarische open ruimte voor een duurzame regionale economische ontwikkeling. Dit project zal ook de bouwstenen van het nog lopende strategisch project Schelde Sterk Merk integreren in het Rivierpark. Vanuit deze visie zal het strategisch project, net een ander strategisch project Rivierpark Maasvallei, verder bouwen aan ruimte, natuur, veiligheid, landschap, landbouw, erfgoed, recreatie en toerisme.

 

“De meerwaarde van het project uit zich in een samenhangende ruimtelijke ontwikkeling gebaseerd op specifieke troeven van de streek, resulterend in de ontwikkeling van een hernieuwde identiteit, de versterking van haar imago en de regionale aantrekkingskracht van de streek”, aldus minister Schauvliege.Ga naar het volledige nieuwsoverzicht