Nieuwsoverzicht

Ruim 2 miljoen euro voor 7 projecten

23.01.2017

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert ruim 2 miljoen euro in zeven strategische projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. Via deze subsidies worden gemeenten, provincies en andere publieke actoren gestimuleerd om de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen te verhogen door concrete projecten te realiseren.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert ruim 2 miljoen euro in zeven strategische projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. Via deze subsidies worden gemeenten, provincies en andere publieke actoren gestimuleerd om de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen te verhogen door concrete projecten te realiseren.

 

De strategische projecten konden tot 1 juli 2016 worden ingediend en moeten bijdragen aan de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijk beleid. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking tussen actoren in een gebied stimuleren. Een commissie van deskundigen beoordeelde 12 aanvragen en stelde een rangschikking op. Zeven projecten werden uiteindelijk geselecteerd en krijgen nu een subsidie. Die moet hen in staat stellen drie jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten.

 

Overzicht van de zeven gesubsidieerde projecten 2016:

 

ZEROregio. Ruimte voor een klimaatneutraal Zuid-West-Vlaanderen (Leiedal)

De term “ZERO” verwijst naar de klimaatneutraliteit die Zuid-West-Vlaanderen in 2050 wil realiseren. Een ZEROregio is aangepast aan de gevolgen van het gewijzigde klimaat en herleidt haar eigen bijdrage tot de klimaatverandering tot nul. Dit impliceert dat o.a. een veerkrachtiger blauw-groen systeem, een klimaatneutrale gebouwde omgeving en de integratie van een duurzaam energiesysteem zorgen voor een reductie van broeikasgassen en minder stedelijke hitte-eilandeffecten of schadelijke overstromingen.

 

Via een klimaatbestendige inrichting en hoger ruimtelijk rendement wil men via 4 zorgvuldig gekozen strategische cases (stadsvernieuwingsprojecten , herwaardering van beekvalleien doorheen verschillende types gebieden, dorpskernen in vernieuwingsprocessen en vernieuwing van oudere verkavelingen en appartementisering) de ZEROregio operationaliseren.

 

 

HORIZON+ Bebouwd Perifeer landschap en Zoniënwoud naar een sterk(er) ecologisch en recreatief netwerk! (provincie Vlaams Brabant)

Reeds in 2012 erkende de Vlaamse overheid HORIZON als strategisch project. Verschillende ambitieuze deelprojecten werden opgestart. De voorbije 3 jaar werd duidelijk dat de slagkracht van de samenwerking tussen gemeenten Overijse en Hoeilaart, Regionaal Landschap Dijleland en het ANB, aanzienlijk versterkt kan worden met de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Sint-Genesius-Rode en Natuurinvest en het aangaan van strategische allianties met andere instanties.

 

Het nieuwe project zal inzetten op de verruiming van het samenwerkingsverband en van het projectgebied en de afstemming van doelstellingen op niveau van het bebouwd perifeer landschap en het realiseren van concrete deelprojecten.

De stuurgroep kiest uitdrukkelijk voor een geïntegreerde, gebiedsgerichte aanpak, waarbij voor een ruimer projectgebied parallel verder gewerkt wordt op visie- en conceptniveau en aan het realisatietraject van concrete uitvoeringsprojecten. De ‘plus’ in HORIZON+ slaat tevens op de verbrede kijk m.b.t. de uitdagingen rond het bebouwd perifeer landschap van Sint-Genesius-Rode, op het beter uitbouwen en verankeren van het gebiedsgericht werk binnen de provincie Vlaams-Brabant en op het sterker inzetten op bovenlokale uitdagingen in dialoog met Brussel en Wallonië. Ook de link met het net opgestarte landinrichtingsproject IJsevallei wordt opgezocht.

 

 

 

 Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand (provincie Antwerpen)

Met het strategisch project ‘Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand-strategisch verweven van open ruimtedragers als hefboom voor streekontwikkeling’ of kortweg 'De Zuidrand, open en beleefbaar, wil de provincie Antwerpen de samenwerking rond de ontwikkeling van de Zuidrand met Vlaanderen, provincie en gemeenten en partnerorganisaties duidelijk structureren.

 

Om het potentieel van forten, kastelen en parken, een fijnmazig netwerk van waterlopen tussen Schelde, Schijn en Nete verder te ontwikkelen tot een aaneengesloten beleefbare, multifunctionele openruimte en in te zetten op klimaatadaptieve en veerkrachtige openruimte, wil vanuit een sterke samenwerking komen tot het behoud van een multifunctionele openruimte met een evenwichtige invulling van openruimte dragers landbouw, natuur en recreatie, het verweven en (be)leefbare openruimte.

Dit wordt gerealiseerd door werk te maken van acties die passen binnen de ruimtelijke bouwstenen: behouden van landbouwgebieden, versterken van het fijnmazig groenblauw netwerk, het uitbouwen van toeristisch-recreatief erfgoed, verweven met een fijnmazig traag netwerk en het ontwikkelen van een overkoepelende groene band.

 

 

 

Landschap van Erembald tot Kravaalbos (Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete VZW)

 

Midden in de Vlaamse Ruit, op de grens van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, op een boogscheut van Brussel en grenzend aan de stad Aalst en het kleinstedelijk gebied Asse, ligt een verborgen parel: een open ruimte gebied, rijk aan cultureel erfgoed en met sterke natuurwaarden.  Dit open ruimte gebied staat echter onder grote druk door de groeiende bevolking en suburbanisatie, die zorgt voor toenemend ruimtebeslag en versnippering van de openruimte. Tegelijkertijd moet diezelfde open ruimte doelstellingen realiseren rond klimaatadaptatie en -mitigatie, voedselvoorziening, biodiversiteit, recreatie en leefbaarheid.

 

Dit strategisch project wil een oplossing aanreiken voor deze uitdagingen door de kwaliteitsvolle ontwikkeling van het openruimtegebied in relatie tot de bebouwde kernen. Een strategisch project is nodig om de vele betrokken actoren in dit provinciegrensoverschrijdende projectgebied samen rond tafel te brengen. De provinciegrensoverschrijdende ligging van enkele belangrijke ruimtelijke dragers, zorgt er nu immers voor dat planningsinitiatieven niet worden opgenomen en kansen blijven liggen. Het gevaar bestaat dat de open ruimte haar kwaliteiten en potenties verliest als geen planningsinitiatieven worden genomen om haar te beschermen. 

 

De gemeenten Aalst, Affligem, Asse en Opwijk, de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en de Regionale Landschappen Schelde-Durme, Pajottenland & Zennevallei en Groene Corridor willen samen met een breed netwerk aan lokale actoren deze uitdaging aangaan.

 

 

Regie voor en door het Oost-Vlaams kerngebied (provincie Oost-Vlaanderen)

 

 

Het Oost-Vlaams Kerngebied bestaat uit een netwerk van steden en kernen rond de centrumstad Gent. Het is

een gebied dat goed ontsloten is door snelwegen, steenwegen en openbaar vervoer Meer dan 620 000 mensen

wonen, werken en ontspannen er. Tegen 2050 een zou de bevolking met nog eens 100 000 a 160 000 mensen

toenemen, een stijging van 15 a 25%.

Voor al deze mensen zullen er woningen, werkplekken en voorzieningen moeten worden georganiseerd. Om de leefkwaliteit te blijven garanderen en verbeteren, is er nood aan een gezamenlijke strategie voor de (ruimtelijke) ontwikkeling van het gebied.

 

De provincie Oost-Vlaanderen wil de ruimtelijke ontwikkeling van het netwerk van steden en stedelijke kernen rond

Gent beter op elkaar afstemmen. Ze zal hiertoe een open werkatelier oprichten. Daarin zullen lokale besturen,

intercommunales, kennisinstellingen, mobiliteitsactoren, de vastgoedsector, de regionale landschappen, het

middenveld en de Provincie samen een strategie uitwerken om het Oost-Vlaams Kerngebied kwaliteitsvol

en geïntegreerd te ontwikkelen.

 

 

Open Ruimteproject Moervaartvallei (provincie Oost-Vlaanderen)

 

Met een strategisch project voor de Moervaartvallei slaan de lokale natuur- en landbouworganisaties samen met de provincie Oost-Vlaanderen, de Gentse haven, de Vlaamse overheid en de gemeenten Gent, Moerbeke en Wachtebeke de handen in elkaar om de vele kwaliteiten van dit gave, open landschap, met weidse gezichten en met bomenrijen te verstreken. Een mooie Moervaartvallei is ook een extra troef voor de bewoners en de horeca uit buurdorpen, maar ook voor het verstedelijkte Gent, dat op fietsafstand ligt. Het strategisch project wil die ambitie waar maken.

De projectpartners willen via dit strategisch project werk maken van:

1.     een actieplan om de consensus op het terrein waar te maken

2.     het verbreden van de bereikte consensus naar een ruimer perspectief, ook voor invalshoeken erfgoed, landschap, recreatie, toerisme en water, door de opmaak van een geïntegreerde visie

3.     met ruim draagvlak daarvoor, door in te zetten op streekontwikkeling en streekidentiteit

4.     de ondersteuning van het proces naar het gewestelijk RUP Moervaartvallei, inzake inhoud en draagvlak, om daarmee ook rechtszekerheid voor landbouw en natuur te bereiken

5.     de opbouw van een werkzame projectstructuur waarin lokale en hogere overheden, middenveldorganisaties en particuliere initiatiefnemers intens samenwerken

6.     de uitwerking van een actieprogramma voor opwaardering, identiteitsbevordering en toeristische promotie van Moervaartvallei, met een aantal eerste quickwins op het terrein

7.     de uitwerking van een strategie om de Moervaartdepressie meer klimaatbestendig te maken. Onder meer het voorbereiden van de Moervaartdepressie op periodes van hevige regenval, zoals in juni 2016, is hierbij van belang.

8.     de ontwikkeling van een methodiek om tot grondenruil te komen tussen natuur en landbouw.

 

 

Getevallei Productief landschap als ruimtelijke drager voor een sterke plattelandsregio (provincie Vlaams-Brabant)

 

Het strategisch project zal actief zijn in de Getevallei in de gemeenten Linter, Geetbets, Hoegaarden en steden Landen, Tienen en Zoutleeuw en zal enerzijds werken aan de versterking van de landschappelijke structuur van de vallei en zal anderzijds een toekomstperspectief uitwerken voor de stads- en dorpskernen in deze landelijke regio.

 

Het doel van het project is om te komen tot een masterplan, een integrale landschapsvisie op de Getevallei. Daarbij worden verschillende inhoudelijke doelstellingen nagestreefd: het vrijwaren van landbouw en het streven naar verwevenheid van landbouw met andere landschappelijke functies waar nodig, het versterken van de bestaande natuurlijke structuur en natuurverbindingen met aandacht voor het uitbouwen van een levend riviersysteem, het behouden en verder herstellen van het waterbergend vermogen van de riviervallei, en het verder uitbouwen van de recreatieve en functionele verbindingen. Dit ‘productieve’ landschap is de ruimtelijke drager voor de gebiedsvisie.

 

Hiervoor zullen de partners via een intensieve samenwerking op verschillende niveaus aan de slag gaan, van de overkoepelende landschapsvisie, over deelprocessen per thema, tot concrete deelprojecten die de visie op het terrein vertalen.

 Ga naar het volledige nieuwsoverzicht