Nieuwsoverzicht

Twee verwervingssubsidies (554.000 euro) toegekend

19.01.2017
Twee verwervingssubsidies (554.000 euro) toegekend 23.12.2016 Joke Schauvliege, oud-Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, legt in ha...

Twee verwervingssubsidies (554.000 euro) toegekend

23.12.2016

Joke Schauvliege, oud-Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, legt in haar beleid sterk de nadruk op ruimtelijk rendement. De beschikbare ruimte in Vlaanderen moet verstandig worden gebruikt. Daarom investeerde de minister ruim 2.5 miljoen euro in negen verschillende projecten waardoor de kwaliteit van de ruimte in Vlaanderen wordt verbeterd. Het gaat om twee soorten projecten: strategische projectcoördinatie en verwerving van gronden of panden.

Het is dikwijls nodig om gronden en panden van eigenaar te doen veranderen om de ruimtelijke doelstellingen te halen. Daarom voorziet de Vlaamse minister van Omgeving in verwervingssubsidies voor gemeenten, provincies en andere publieke actoren. Deze subsidies voor gronden of panden kunnen tot 40% van de aankoopprijs bedragen, met een maximum van 500.000 euro per project. Tot 1 november 2015 konden provincies, gemeenten of andere publieke actoren een subsidieaanvraag indienen. Van de vier ingezonden projecten werden er twee door een jury van deskundigen geselecteerd.

Volgende twee strategische projecten ontvangen een verwervingssubsidie:


Strategisch project ‘Bebouwd Perifeer Landschap’

 


Vanuit de projectstructuur van het strategisch project ‘Bebouwd Perifeer Landschap’ diende de gemeente Brasschaat een aanvraag in voor de verwerving van één perceel. Deze verwerving past binnen de visie die wordt uitgetekend in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het ruimtelijk structuurplan van de provincie Antwerpen en het ruimtelijke structuurplan van de gemeente Brasschaat. Het perceel is bebost en sluit rechtstreeks aan bij de grootstedelijke groenstructuur binnen het bebouwd perifeer landschap en het gemeentelijk fietsroutenetwerk. Met de verwerving kan de toegankelijkheid van het gebied en het recreatieve karakter van de zone gegarandeerd worden.

Het te verwerven gebied betreft het aaneengesloten bos ten zuiden van de Emmalei, wat vroeger deel uitmaakte van de Kattekensberg. Het Domein ‘Kattekensberg’ is opgenomen in het Bosbeheerplan regio Kapellen-Brasschaat-Schoten. Er is landschappelijk een duidelijke eenheid van beplanting in het te verwerven perceel en de Kattekensberg. Zij zijn hoofdzakelijk bebost met een dennenbestand dat langzaam een onderlaag krijgt van inlandse eik, berk en Amerikaanse eik. De meest waardevolle landschappelijke samenhang is echter de zandduin, die in het aan te kopen gedeelte bewaard is gebleven en waarnaar de naamgeving van het terrein verwijst. Met de verwerving heeft men als doel de bestaande groenstructuur te vergroten en de onderlinge samenhang te versterken. Dit streven past binnen de filosofie en de doelstellingen van het strategisch project.

Vanuit de projectstructuur van het strategisch project werd nagedacht over een grondbeleid over het gehele gebied om de doelstellingen waar te maken. Een concrete strategie met duidelijke engagementen werd uitgedacht, waarvan deze verwerving een resultaat is. Om dit initiatief te ondersteunen, heeft de minister een belofte tot subsidie toegekend voor de gevraagde tegemoetkoming van 54.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisch project ‘Beleefbare openruimte in de Antwerpse Zuidrand’ Vanuit de projectstructuur van het strategisch project ‘Beleefbare openruimte in de Antwerpse Zuidrand’ diende de provincie Antwerpen een aanvraag in voor de verwerving van een aantal gronden. De te verwerven gronden zijn (1) landbouwgronden die rond de Gasthuishoeves gelegen zijn, (2) gronden die gelegen zijn rond de oude spoorwegberm, tussen de fietsostrade en de Meylweg en (3) de bosgronden van het Uilenbos (Gasthuisbosschen) en de dreef die daarbij aansluit.

Deze verwerving van deze gronden staat niet op zich. Vanuit de projectstructuur hebben de partners nagedacht over een grondbeleid dat het hele projectgebied omvat. Dit grondbeleid is op een gestructureerde manier op punt gezet, concreet en met een duidelijke strategie en engagementen.

De sterkte van dit grondbeleid is dat de partners een proactief verwervingsbeleid wil voeren, dat gericht is op het creëren van synergiën tussen verkoper en verwerver in het algemeen belang en de openruimte. De betrokken gemeenten willen een actief beleid voeren om de resterende openruimte in de Zuidrand te vrijwaren. Hiervoor werden de nodige samenwerkingsverbanden opgezet. Via de participatieve gebiedsgerichte aanpak van het strategisch project werd gewerkt naar akkoorden in het teken van evenwicht van bos en bosuitbreiding, natuur en de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen, (duurzame) landbouw, recreatie, landschap en erfgoed, ontsluiting van onder meer bossen, kasteeldomeinen en beekvalleien. De verwerving van de gronden past in deze werking en filosofie.

Teneinde dit krachtige project te ondersteunen, heeft de minister een belofte tot subsidie toegekend voor de gevraagde tegemoetkoming van 500.000 euro.

 

 

 

 

 Ga naar het volledige nieuwsoverzicht