Nieuwsoverzicht

Twee verwervingssubsidies (600.000 euro) toegekend

23.12.2015
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, legt in haar beleid sterk de nadruk op ruimtelijk rendement. De beschikbare ruimte...

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, legt in haar beleid sterk de nadruk op ruimtelijk rendement. De beschikbare ruimte in Vlaanderen moet verstandig worden gebruikt. Daarom investeert de minister 3 miljoen euro in elf verschillende projecten waardoor de kwaliteit van de ruimte in Vlaanderen wordt verbeterd. Het gaat om twee soorten projecten: strategische projectcoördinatie en verwerving van gronden of panden.

Het is dikwijls nodig om gronden en panden van eigenaar te doen veranderen om de ruimtelijke doelstellingen te halen. Daarom voorziet de Vlaamse minister van Omgeving in verwervingssubsidies voor gemeenten, provincies en andere publieke actoren. Deze subsidies voor gronden of panden kunnen tot 40% van de aankoopprijs bedragen, met een maximum van 500.000 euro per project. Tot 1 november 2014 konden provincies, gemeenten of andere publieke actoren een subsidieaanvraag indienen. Van de vier ingezonden projecten werden er twee door een jury van deskundigen geselecteerd.

Volgende twee strategische projecten ontvangen een verwervingssubsidie:
 
SP Bebouwd Perifeer Landschap Antwerpen – Domein De Merel te Brecht (vzw Kempens Landschap) - 446.000 euro

vzw Kempens Landschap diende een projectvoorstel in tot de verwerving van gronden voor het Domein ‘De Merel’ in Brecht, gelegen in het bebouwd perifeer landschap in Antwerpen. Het is een gebied met de kenmerken van een stedelijke agglomeratie: grote villaparken, dorpskernen, verkavelingen, lintbebouwing, recreatie en sportvoorzieningen, verzorgingsinstellingen, bovenlokale dienstverlening, baanwinkelcomplexen en bedrijven. Maar het kent ook open ruimte met brongebieden en beken, heide, bos- en natuurgebieden en onroerend erfgoed. Die open ruimte is echter versnipperd. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is voor dit soort gebieden een beleid bepaald, maar door de complexiteit en omvang is het in praktijk brengen van dit beleid een moeilijke opgave.

Deze aanvraag voor verwerving van gronden voor het Domein ‘De Merel’ te Brecht is een effectief gevolg van de via het strategisch project ingezette gebiedswerking. De wijze van verdere inrichting en realisatie is uitgewerkt, net als de koppeling aan het bestemmingsplan. Het voorstel past binnen een globale strategie voor het strategisch project “Bebouwd Perifeer Landschap”, en zal één van de voorziene openruimteverbindingen effectief realiseren. Tegelijk werd de globale eigendomsstructuur in beeld gebracht (‘eigendommenkaart stadsrandbos’), wat goed gebruikt kan worden bij de verschillende onderhandelingen. Er werden engagementen genomen vanuit de vzw Kempens Landschap en de gemeente Brecht om ook een deel van de verwervingskosten op zich te nemen.

Minister Joke Schauvliege: “Via de erkenning van dit project en een subsidie van 446.000 euro wil ik de geleverde inspanningen belonen en het mogelijk maken om op het terrein een volgende stap te zetten naar een concrete landschappelijke ontwikkeling.” 
 

SP De Wijers – deel van de Stiemerbeek (vzw Limburgs Landschap) - 122.664 euro
 
De vzw Limburgs Landschap deed een aanvraag tot het verwerven van een deel van de Stiemerbeek in het gebied ‘De Wijers’. De Wijers ligt ten noorden van Hasselt en Genk op het grondgebied van zeven gemeenten, is 26.500 ha groot en omvat meer dan 1.000 visvijvers. Naast de natte elementen (vijvers, moerassen, valleien) komen er ook droge natuurwaarden (heide, bossen) voor. De erkende natuur- en bosgebieden De Maten, Wijvenheide en Bolderberg behoren tot de Europese beschermde Natura-2000-gebieden.

Deze aanvraag voor verwerving voor een deel van de Stiemerbeek is een effectief gevolg van de via het strategisch project ingezette gebiedsgerichte werking en interne structuur. Voor de Stiemerbeek werd een visie en een realisatieprogramma uitgewerkt op vlak van grondbeleid. Er werden ook al engagementen genomen vanuit de vzw Limburgs Landschap om een deel van de verwervingskosten op zich te nemen. Ook de wijze van verdere inrichting en realisatie is uitgewerkt, net als de koppeling aan het bestemmingsplan.

Minister Joke Schauvliege: “De Stiemerbeek is een cruciaal onderdeel van De Wijers. Om te komen tot een samenhangend ruimtelijk geheel verleen ik aan dit project ter verwerving van een deel van de Stiemerbeek een subsidie van 123.000 euro.”Ga naar het volledige nieuwsoverzicht