Nieuwsoverzicht

Ruim 2,5 miljoen subsidie voor 9 nieuwe strategische projecten

22.12.2015
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert ruim 2,5 miljoen euro in negen strategische projecten die bijdragen tot...

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert ruim 2,5 miljoen euro in negen strategische projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. Via deze subsidies worden gemeenten, provincies en andere publieke actoren gestimuleerd om de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen te verhogen door concrete projecten te realiseren.

De strategische projecten konden tot 15 september worden ingediend en moeten bijdragen aan de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijk beleid. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking tussen actoren in een gebied stimuleren. Een commissie van deskundigen beoordeelde 17 aanvragen en stelde een rangschikking op. Negen projecten werden uiteindelijk geselecteerd en krijgen nu een subsidie. Die moet hen in staat stellen drie jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten.

Een commissie van deskundigen beoordeelde de 17 aanvragen en stelde een rangschikking op. Negen projecten zijn geselecteerd en krijgen nu een subsidie. Die moet hen in staat stellen drie jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten.

De strategische projecten moeten bijdragen aan de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijk beleid. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking tussen actoren in een gebied stimuleren.

Overzicht van de negen gesubsidieerde projecten 2015:

 

Ruimtelijk strategische projecten en Openbaar Vervoer in de regio Kortrijk (West-Vlaanderen)

Het strategisch project richt zich op het vervolledigen en verankeren van de ruimtelijke visie voor de regio Kortrijk en focust op de realisatie van concrete ruimtelijke deelprojecten in relatie tot de visie regio Kortrijk & openbaar vervoer.
De voorbije twee jaar werd in het strategisch project REKOVER gewerkt aan een vernieuw(en)de aanpak voor de stedelijke regio Kortrijk. De belangrijkste bouwstenen voor een nieuwe regionale ruimtelijke visie werden reeds gelegd: de ruimtemonitor wonen, de visie ruimtelijk-economische structuur, de ruimtemonitor ondernemen, het spoorrapport en een aanzet tot visie rond mobiliteit en openbaar vervoer in de regio.

De stedelijke regio Kortrijk werd ook meegenomen in het kader van de relance van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waarbij verschillende beleidsaanbevelingen en quick-wins werden geformuleerd.

Als synthese van deze regionale visievorming worden drie krachtlijnen geformuleerd:
• versterken van kernen en openbaarvervoersknooppunten
• kwalitatief verankeren van de regio aan het blauwgroene netwerk
• bundelen van bovenlokale programma’s in regionale hubs.

Minister Schauvliege ondersteunt deze strategische aanpak die de regionale visievorming in de realisatie van een selectief aantal ruimtelijke deelprojecten in relatie tot de visie regio Kortrijk & openbaar vervoer integreert.


Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei (Vlaams Brabant, Brussel, Wallonië)

Dit strategisch project zet in op het optimaliseren en opwaarderen van verouderde infrastructuren en woon-en werkomgevingen in de Zennevallei ten zuiden van Brussel.

Dit project wil voor de regio een antwoord bieden op actuele uitdagingen zoals klimaatverandering, demografische groei, versnippering van de ruimte en de nood aan zuinig ruimtegebruik. Het transformatieproces dat het strategisch project beoogt, zet in op vernieuwing en opwaardering van de economische structuur en het huidig woonweefsel, en dit met behoud en versterking van de waardevolle openruimtestructuren. De transformatie wordt getoetst aan het vernieuwde gewestelijk en provinciaal ruimtelijk beleid.

Tevens zal via het strategisch project ruimte worden gegeven aan creatieve en vernieuwende oplossingen door coalitievorming met het middenveld, actoren en organisaties. De samenwerking zal inzetten op concrete acties en gebieden om de transformatie van de Zennevallei te realiseren. 
  
De Groene Noordrand van Brussel (Vlaams Brabant)
Dit strategisch project beoogt de uitbouw van een duurzaam, leefbaar, beleefbaar en veerkrachtig open ruimte gebied in de Noordrand, met een groen-blauw-oranje netwerk dat zich uitstrekt over het stroomgebied van de Maalbeek.
Een geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak van landschapsherstel, natuurinrichting, ontsluiting voor zachte recreatie en verweving met duurzame landbouw, kan een positief antwoord bieden op actuele en toekomstige dynamieken in en grenzend aan het gebied. Tegenover harde ontwikkelingen zoals de herinrichting van de R0, het nieuwe Eurostadion en andere ontwikkelingen op Parking C aan de Heizel, sneltramlijnen van het Brabantnet, de voortschrijdende verstedelijking etc. worden kwalitatieve zachte groen-blauw-oranje ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus geponeerd.
De dynamiek in de regio, het complexe karakter in ruimte en tijd van de verschillende planningsprocessen en de diversiteit van instrumenten om tot uitvoering te komen (Landinrichting, uitvoering beheersplan Onroerend Erfgoed, flankerende maatregelen in het kader van de afbakening van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel (VSGB), grote investeringsprojecten, reguliere werking van de verschillende overheden, private investeringen….) is van die aard dat er een helikopterzicht en onderlinge afstemming nodig is. Samenwerking tussen de verschillende spelers en schaalniveaus in het gebied is hierbij het sleutelwoord.
Met het project ‘De Groene Noordrand’ wil minister Schauvliege deze uitdaging in de open ruimte mee ondersteunen.


Kolenspoor Limburg

In Limburg worden 7 oude steenkoolmijnen en de Ford-site verbonden door het voormalige Kolenspoor. Na de mijnsluiting verdween de economische en landschappelijk logica achter dit spoornet en werd het louter nog een aaneenschakeling van verschillende fragmenten, sites, functies, … zonder duidelijke of directe relaties. Vandaag wordt het Kolenspoor onder meer in de opmaak van een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen naar voor geschoven als een instrument dat mee vorm kan geven aan de transformatie van een regio die geconfronteerd wordt met de gevolgen van de sluiting van Ford Genk. Tijdens een aantal intensieve planningsprocessen groeide het besef over het potentieel van het spoor en de absolute nood aan samenwerking om win-winsituaties te vinden tussen de veelheid aan beleidsdoelstellingen, ambities en realisatietrajecten op de verschillende niveaus en in de verschillende sectoren.

Daarop droeg de stad Genk samen met de provincie Limburg het Kolenspoor voor als strategisch project, met als doel een duidelijke overleg- en organisatiestructuur op te zetten die de samenwerking en afstemming van de talrijke actoren stimuleert, zodat realisatiegerichte trajecten kunnen afgelegd worden binnen één geïntegreerde totaalvisie.

Minister Joke Schauvliege: “Het Kolenspoor is een wissel op de toekomst en moet kunnen uitgroeien tot de ruggengraat van een multiproductief Limburgs netwerk. Daarom verleen ik dit strategisch project een subsidie van 300.000 euro.”


Natuur in en rond Mechelen (Antwerpen en Vlaams Brabant)

De streek in en rond Mechelen is verbonden door vier rivieren Rupel, Nete, Zenne en Dijle, het kanaal Leuven-Dijle en bijrivieren zoals de Barebeek, Vrouwvliet en de Molenbeek. De open ruimte wordt gekenmerkt door groene valleigebieden, stadsnabije bossen, multifunctionele landbouw, nieuwe (snelle) fietspaden en andere recreatieve belevingstrajecten. Vaak zijn deze waardevolle elementen onvoldoende ontsloten of raken ze ingesloten door de toenemende verstedelijkingsdruk. De uitdaging bestaat erin de verbondenheid en toegankelijkheid van deze gebieden te garanderen, ongeacht de ligging van eigendoms-, gemeente- en provinciegrenzen.

Het strategisch project ‘natuur in en rond Mechelen’ dat door het Regionaal Landschap Rivierenland werd voorgedragen, wil de groene infrastructuur als strategie gebruiken om samen met de verschillende partners te bouwen aan een regio met een sterke identiteit en grote(re) landschappelijke en ecologische kwaliteit.

Minister Joke Schauvliege: “Verschillende gebiedsgerichte projecten staan in en rond Mechelen op til en de betrokken partners bruisen van ambitie om hun grondgebied leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Voor de realisatie van dit strategisch project maak ik graag 240.000 euro vrij.”

Demer en Laak (Vlaams Brabant)

Gestructureerd en breed overleg tussen de verschillende beleidsniveaus en sectoren in de Demer- en Laakvallei heeft geleid tot een verweving van water, natuur, landbouw en toerisme en recreatie. Met de voorziene besluitvorming rond de integrale gebiedsvisie voor Demer- en Laakvallei volgens drie linten bevindt het planproces in de vallei zich in een stroomversnelling. Dat biedt het kader voor de uitvoering van de integrale planvisie op terrein.

Deze integrale gebiedsvisie vloeit voort uit de engagementen die in 2011 werden verankerd in de ‘principiële beslissing Demervallei’, een engagement over de drie beleidsniveaus heen. De resultaten die sindsdien werden behaald vormen de basis voor een vernieuwd engagement, waarin gestreefd wordt naar de concrete invulling van een gedragen visie. Dit engagement onderschrijft de rol en verantwoordelijkheid van elk betrokken niveau in de uitvoering. De samenwerking wordt uitgebreid en verdiept met de toetreding van de gemeente Tremelo tot het partnerschap en de opname van de Laakvallei als volwaardig onderdeel van het project. In 2016 zal samen met belangrijke Vlaamse actoren, het project is ook gekaderd in het AGNAS-programma en het SIGMA-plan gezamenlijk een beslissing worden genomen over het voorkeursscenario en een actieprogramma voor de realisatie van heel wat deelprojecten. Hiermee zullen de overheden samen hun instrumenten en middelen gebundeld inzetten.

Minister Schauvliege wil de realisatie van deze visie en acties ondersteunen en bijdragen aan de realisatie van de projecten en partnerschappen. Het project integreert verschillende van haar bevoegdheden (Omgeving) en zal bijdragen tot een geïntegreerde landschappelijke ontwikkeling voor de ganse Demervallei en de Laak. Met het efficiënt inzetten van beschikbare middelen en instrumenten en via samenwerking tussen Vlaanderen, de provincie en de Demergemeenten zal in de komende jaren op terrein heel wat bewegen. Het streefdoel is geschetst, de stip aan de horizon is gezet, tijd om over te gaan tot actie.


Havenland Antwerpen (Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Zeeland (NL)

De duurzame ontwikkeling van de haven van Antwerpen is ruimtelijk en bestuurlijk één van de meest complexe processen in Vlaanderen. Het strategische project Havenland wil daarom meer verbondenheid creëren en de eigenheid van de havenregio opnieuw kenbaar en beleefbaar maken.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, indiener van het project, wil maximaal inspelen op de ontsluiting van de recreatieve waarden van het unieke havenlandschap. Dit zal onder meer gebeuren door diverse onthaal- en bezoekmogelijkheden meer op elkaar af te stemmen en aan te vullen met overkoepelende initiatieven zoals watervervoer (Schelde- en dokboten), sterke onthaalpoorten als landschapsbakens, verbindende fietsroutes, … Het gebied zal niet alleen beter worden ontsloten, maar ook de ruimtelijke samenhang voelbaar maken en op een hoger niveau tillen.

Minister Joke Schauvliege: “Het strategisch project Havenland kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de versterking van de leefbaarheid van de dorpen die de haven omringen op de Rechter- en Linkerscheldeoever. Ik ondersteun het Havenbedrijf hiervoor met een subsidie van 300.000 euro.”


De Merode (Antwerpen en Limburg)

De gemeenten Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo, de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant bouwen sinds 2006 samen met een groot aantal actoren aan een aantrekkelijk en toegankelijk gebied. De verwevenheid van natuur, landbouw en erfgoed maakt de Merode aantrekkelijk om er te wonen, te werken en te recreëren.

De verschillende woonkernen hebben echter te kampen met verdwijnende detailhandel, vergrijzing en een gebrekkige mobiliteit. Daarnaast legt de verwevenheid van het landschap bijkomende druk op het ruimtegebruik en is er nog te weinig afstemming tussen de verschillende ruimtelijke processen die uitgevoerd worden.

Om deze uitdagingen aan te pakken, zal er in de eerste plaats worden verder gewerkt aan een sterk partnerschap. Elke actor brengt een unieke instrumentenkoffer mee. De opmaak van thematische toolkits ondersteunt de realisatie van doelstellingen.

De inwoners van de Merode staan centraal in het verhaal. Door gerichte communicatie- en participatie-acties worden zij niet alleen betrokken bij dit project, maar wil men via het project hen trots maken op de Merode. Zo kunnen de inwoners uitgroeien tot de beste gebiedsambassadeurs.


Landschapspark Drongengoed (Oost-Vlaanderen)

In Oost-Vlaanderen werd het Landschapspark Drongengoed erkend als strategisch project. Gelegen in het noordoosten van de provincie herbergt het gebied een unieke mix van waardevolle natuur en bos, ondernemend platteland en aantrekkelijke dorpen. Het maakt deel uit van een ruimer gebied met diverse en waardevolle landschappen, zoals de Meetjeslandse bossengordel en het Landschapspark Bulskampveld. Het strategisch project wil zijn recreatief en toeristisch potentieel realiseren en de belevingswaarde van het gebied verhogen. Verschillende lokale en bovenlokale actoren hebben er projecten opgestart op het vlak van mobiliteit, natuur, water, landschap, erfgoed en toerisme.

Om deze ontwikkeling verder te stroomlijnen wil het Regionaal Landschap Meetjesland, indiener van het project, focussen op de verdere uitbouw van het gebied voor de recreatieve en toeristische beleving van natuur en platteland. Daarnaast wil het Regionaal Landschap processen opstarten rond gebiedsspecifieke projecten. Door te werken rond deelprojecten waar álle actoren zich goed kunnen bij voelen, worden immers concrete oplossingen uitgewerkt die bijdragen tot de duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Tot slot wil het project de plaatselijke verbondenheid vergroten door lokale initiatieven te stimuleren.

Minister Joke Schauvliege: “Via een projectsubsidie van 300.000 euro voor het Landschapspark Drongengoed draag ik graag bij tot een hernieuwde streekidentiteit en een versterking van de regionale aantrekkingskracht van dit bijzonder stukje Meetjesland.” Ga naar het volledige nieuwsoverzicht