Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Voor ruimtelijke ordening is een beleid op lange termijn van groot belang. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is sinds 1997 een belangrijk fundament van het ruimtelijk beleid. Eigenlijk is het geen plan maar een visie. Een visie die aangeeft hoe we in Vlaanderen best met onze ruimte omgaan. We moeten investeren in onze steden, zodat dit aangename plekken zijn om te wonen. Wat nog rest aan groen en open ruimte moeten we bewaren. Dat is de krachtlijn van het plan. De consequenties van deze visie worden in detail en op wetenschappelijk onderbouwde wijze uitgewerkt voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de ruimte voor infrastructuur.

De opeenvolgende regeringen hebben de uitvoering van het plan onderschreven en intussen zie je op het terrein duidelijk de gevolgen. Het ruimtelijk beleid is onder impuls van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen enorm geprofessionaliseerd.

Om in te spelen op nieuwe ruimtelijke uitdagingen wordt het plan geregeld herzien. Dit gebeurde voor het laatst in de periode 2010-2011.

Parallel aan de verdere uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bereidt de Vlaamse Regering een nieuw Beleidsplan Ruimte voor. Meer info daarover op beleidsplanruimte.be.

 

Strategische Projecten

Een van de manieren waarop de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op het terrein worden gerealiseerd, is de uitvoering van strategische projecten. De Vlaamse overheid geeft sinds 2004 subsidies aan initiatiefnemers die dergelijke projecten opzetten. Zo wordt vanuit de Vlaamse overheid tot 800.000 euro per project geïnvesteerd in het oplossen van ruimtelijke knelpunten en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein.

De verschillende gesubsidieerde projecten worden hier aan u voorgesteld.

ACTUEEL:

  • 2019 - ELFDE OPROEP - ZES SUBSIDIES TOEGEKEND

    Al voor de elfde jaar op rij organiseert de Vlaamse overheid een oproep voor nieuwe strategische projecten voor publieke actoren, die eventueel in samenwerking met private actoren, via een concreet project bijdragen aan een geïntegreerde gebiedsontwikkeling in Vlaanderen. 

Planningsprocessen

De visie en principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden toegepast met oog voor de specifieke situatie in een bepaald gebied. De afdeling Gebieden en Projecten voert samen met de betrokken ruimte- gebruikers planningsprocessen  uit. 

Resultaat van deze processen is een ruimtelijke visie op het gebied. De bevoegde minister kan vervolgens beslissen tot opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen om de ruimtelijke visie op het terrein te realiseren.